Číslo: 136-I/2005                                                                     v Šahách dňa 01.04.2005

 

A u k č n ý   p r e d a j

V zmysle „Zásad o hospodárení s majetkom mesta“ a v zmysle zákona 138/1991Zb. mesto  Šahy  ako vlastník  nehnuteľnosti vypisuje dražbu na odpredaj majetku mesta, „ Budova – Lényiho dom „ nachádzajúcej sa na p.č. 354/3 o výmere 565 m2, budova so súp.čís. 93 v k.ú. Tešmák s vecným bremenom práva prechodu cez pozemok p.č.354/2.

 

Vyvolávacia cena uvedenej nehnuteľnosti je 152.490.- Sk

 

       Aukčný predaj sa  uskutoční  dňa  10. mája  2005 o 14.30 hod. v divadelnej sále v budove Mestského úradu na Hlavnom námestí č. 1 v Šahách.

       Tohoto predaja sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby , ktorí vložili dražobnú zábezpeku na účet  mestského úradu Šahy číslo 0028619147/0900 SLSP Šahy  a to 10% vyvolávacej ceny najneskoršie 10 min. pred začatím verejnej dražby. Záujemca o aukčný predaj nebytových priestorov musí mať vyrovnané všetky záväzky voči mestu Šahy.

     Aukčný predaj vedie licitátor, ktorý oboznámi účastníkov s podmienkami aukčného predaja.Vyššiu ponuku účastník aukčného predaja signalizuje zdvihnutím očíslovanej tabule, ktorú obdrží pred započatím dražby.

     Časový limit na vyššiu ponuku je jedna minúta po odznení poslednej ponuky. Právo na predaj  získa  ten,  kto  ponúkne  najvyššiu  sumu. Dražobná  zábezpeka  sa  odpočíta s konečnej sumy. Ostatným účastníkom, ktorí v dražbe boli neúspešní sa dražobná zábezpeka vráti. Vydražiteľ v prípade, že nepodpíše zmluvu s najvyššou ponúknutou sumou do 30 dní odo dňa uskutočnenia dražby, stráca dražobnú zábezpeku, táto prepadne v prospech mesta Šahy.

 

     Účastnícky poplatok je 200.- Sk, pre verejnosť je vstupné 20.- Sk.

 

Ing. Ján Lőwy

primátor mesta