Mesto Šahy ako vlastník nehnuteľnosti „Areál zdravia „

vyhlasuje verejnú súťaž na prenájom uvedený areál

 

            Areál zdravia sa nachádza v Šahách na pozemkoch p.č.: 2659, 2661, 2662, 2665, 2673, 2674, 2675, 2676 a 2677. Celková výmere je 69 215 m2. Vlastníkom areálu je mesto Šahy. Momentálne Areál zdravia je v správe Areál zdravia s.r.o. Šahy.

V rámci areálu sa nachádzajú nasledovné stavebné objekty podľa kolaudačného rozhodnutia: hlavný vstupný objekt, sklad športových potrieb, čerpacia stanica a úpravňa vody, bazén, pieskovisko, komunikácie, NN rozvody, osvetlenie areálu, prípojka pitného vodovodu, splašková kanalizácia, žumpa, ihriská /futbal, tenis, basketbal/, oplotenie.

 

I. Podmienky nájmu

Nájomca sa zaväzuje, že:

 1. Areál bude prevádzkovaný na rekreačno-oddychové účely pre širokú verejnosť z mesta a okolia

 2. každoročne zaháji prevádzku plážového kúpaliska najneskôr do 15.júna

 3. úpravu zelene / tráva, stromy / vykoná na vlastné náklady

 4. takisto na vlastné náklady vykoná údržbu budov a zariadení

 5. počas prevádzkovania areálu zabezpečí aj prevádzku bufetu

 6. počas zimnej sezóny zabezpečí možnosť korčuľovania v časti plážového kúpaliska

 7. v prípade potreby, na mestom organizované akcie na základe dohody s mestom zabezpečí bezplatný vstup pre účastníkov, min. 2 x ročne

 8. nájomca dňom podpísania zmluvy preberá aj hmotnú zodpovednosť za areál

 9. využije časť areálu na účely rybárčenia podľa dohody s organizáciou právom rybárčenia

Prenajímateľ pre nájomcu povoľuje:

 1. brať vstupné za vstup do Areálu zdravia

 2. organizovať zábavy a diskotéky v rámci areálu, za mestom dohodnutých podmienok

 3. prevádzkovať bufet v areáli

 4. stanovanie vo vymedzenom priestore Areálu zdravia

 

Cena prenájmu objektu Areálu zdravia je: 1,- Sk,   v prípade prenájmu celého areálu.

 

II. Ďalšie podmienky nájmu

V prípade ukončenia nájomného vzťahu je nájomca povinný vrátiť nehnuteľnosť v stave zodpovedajúcom riadnému užívaniu. / § 682 OZ /

Po ukončení nájmu, nájomca nebude uplatňovať nárok u prenajímateľa na prípadne vynaložené finančné prostriedky na opravu a údržbu areálu.

Nájom sa uzatvára na dobu :

 1. neurčitú so 6 mesačnou výpoveďnou lehotou

 2. určitú a to 10 rokov so 6 mesačnou výpoveďnou lehotou

Písomné ponuky v rámci verejnej súťaže na prenájom Areálu zdravia je nutné doručiť na Mestský úrad v Šahách v uzavretých obálkach  s nápisom „Areál zdravia“ do 13.5.2005 do 12,00 hod.