A U K C I A

 

Číslo: 435 /2005                                                                     V Šahách dňa 06.12.2005

 

V zmysle „Všeobecne záväzného nariadenia  č. 3/1999 o hospodárení s bytovým fondom

a o zásadách prevodu vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom vo vlastníctve mesta “, mesto Šahy ako vlastník nehnuteľnosti vypisuje dražbu na  prevod  4-izbového  bytu č. 1 nachádzajúceho sa  na Ul. J. Kráľa č. 21 na prvom nadzemnom podlaží o výmere 75,61 m2 a spoluvlastnícky podiel spoločných priestorov a spoločných zariadení v podiele 7561/210534

ako aj spoluvlastnícky podiel pozemku parc.č. 61 o výmere  463 m2.

 

Vyvolávacia cena bytu, spoločných priestorov a časti pozemku  je  437 000.-Sk.

 

     Aukčný predaj sa  uskutoční  dňa  21. decembra 2005  o 13.30 hod. v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska na Hlavnom námestí č. 1 v Šahách.

      Tohoto predaja sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré vložili dražobnú zábezpeku na

účet  mestského úradu Šahy číslo – 0028619147/0900 SLSP Šahy  a to 10% vyvolávacej

ceny najneskoršie 10 min. pred začatím verejnej dražby.

       Aukčný predaj vedie licitátor, ktorý oboznámi účastníkov s podmienkami aukčného predaja. Vyššiu ponuku účastník aukčného predaja signalizuje zdvihnutím očíslovanej

tabule, ktorú obdrží pred započatím dražby.

     Časový limit na vyššiu ponuku je jedna minúta po odznení poslednej ponuky. Právo na predaj  získa  ten,  kto  ponúkne  najvyššiu  sumu. Dražobná  zábezpeka  sa  odpočíta s ko-nečnej sumy. Ostatným účastníkom, ktorí v dražbe boli neúspešní sa dražobná zábezpeka vráti. Vydražiteľ v prípade, že nepodpíše zmluvu s najvyššou ponúknutou sumou do 30 dní odo dňa uskutočnenia dražby, stráca dražobnú zábezpeku, táto prepadne v prospech mesta Šahy. Byt bude odpredaný dražiteľovi, ktorý dal ponuku na druhú najvyššiu sumu v poradí.

 

     Účastnícky poplatok je 200.- Sk, pre verejnosť je vstupné 20.- Sk.

 

                                                                                                          Ing. Ján Lőwy

                                                                                                          primátor mesta