A U K C I A

 

Číslo: 386-III/2005                                                            V Šahách dňa  06.12.2005

 

    V zmysle „Zásad o hospodárení s majetkom mesta“ a v zmysle zákona 138/1991Zb.

mesto  Šahy  ako vlastník  nehnuteľnosti vypisuje dražbu na odpredaj majetku mesta,

„ Verejné hygienické zariadnie“  zapísané na LV č. 1  parc. č. 1640 zast. pl. o výmere

183 m2 , stavba so súp. číslom 1189.

 

 

Vyvolávacia cena uvedenej nehnuteľnosti je 700 000.- Sk

 

     Aukčný predaj sa  uskutoční  dňa  21. decembra 2005  o 14.30 hod. v divadelnej sále v budove Mestského úradu na Hlavnom námestí č. 1 v Šahách.

     Tohoto predaja sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby , ktorí vložili dražobnú zábezpeku na účet  mestského úradu Šahy číslo 0028619147/0900 SLSP Šahy  a to 10% vyvolávacej ceny najneskoršie 10 min. pred začatím verejnej dražby. Záujemca o aukčný

predaj nebytových priestorov musí mať vyrovnané všetky záväzky voči mestu Šahy.

     Aukčný predaj vedie licitátor, ktorý oboznámi účastníkov s podmienkami aukčného predaja.Vyššiu ponuku účastník aukčného predaja signalizuje zdvihnutím očíslovanej ta-

bule, ktorú obdrží pred započatím dražby.

     Časový limit na vyššiu ponuku je jedna minúta po odznení poslednej ponuky. Právo

na predaj  získa  ten,  kto  ponúkne  najvyššiu  sumu. Dražobná  zábezpeka  sa  odpočíta s konečnej sumy. Ostatným účastníkom, ktorí v dražbe boli neúspešní sa dražobná zábez-

peka vráti. Vydražiteľ v prípade, že nepodpíše zmluvu s najvyššou ponúknutou sumou do

30 dní odo dňa uskutočnenia dražby, stráca dražobnú zábezpeku, táto prepadne v prospech mesta Šahy.

 

     Účastnícky poplatok je 200.- Sk, pre verejnosť je vstupné 20.- Sk.

 

                                                                                                          Ing. Ján Lőwy

                                                                                                          primátor mesta