SPOTREBNÉ DANE PO VSTUPE SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO EÚ

 

Colný úrad Štúrovo, ako miestne príslušný pre právnické osoby so sídlom a fyzické osoby s trvalým pobytom v okresoch Nové Zámky a Levice dáva verejnosti na vedomie nasledovné informácie v nadväznosti so zverejnením piatich úplne nových zákonov o spotrebných daniach  v Zbierke zákonov SR.

Dňa 1. marca 2004 nadobudli účinnosť zákony č.:

Þ     98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Þ     105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu

Þ     106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov

Þ     107/2004 Z.z. o spotrebnej dani z piva

Þ     104/2004 Z.z. o spotrebnej dani z vína.

Prijatím nových zákonov končí platnosť nasledujúcich zákonov o spotrebných daniach k 30. apríla 2004:

Þ     Zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov

Þ     Zákon NR SR č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov

Þ     Zákon NR SR č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov

Þ     Zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Þ     Zákon NR SR č. 239/2001 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

Z ustanovení nových schválených zákonov o spotrebných daniach (nadobudli účinnosť od 1. marca 2004), ktorých filozofia je odlišná od zákonov platných v súčasnosti, vyplýva pre daňové subjekty a veľakrát aj pre širokú verejnosť mnoho veľmi závažných zmien a nových povinností, ktorých zanedbanie, prípadne nesplnenie bude pokutované.

Významnou zmenou je prechod správy spotrebných daní z daňových orgánov na colné úrady, čo znemená, že kompletnú správu spotrebných daní budú od 1. mája 2004 namiesto daňových úradov vykonávať colné úrady a ich pobočky. Územné členenie pôsobnosti jednotlivých colných úradov nekopíruje územno-správne členenie SR (nekopíruje sieť daňových úradov) a je uvedené v prílohe zákona NR SR č. 240/2001 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov.

Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré chcú od 1. mája 2004 v rámci podnikania tovary podliehajúce spotrebným daniam vyrábať, spracovávať, skladovať, prijímať, odosielať, používať alebo prepravovať alebo ktoré tieto činnosti v súčasnosti vykonávajú v zmysle platných zákonov a v podnikateľskej činnosti chcú pokračovať aj po 1. máji 2004, majú povinnosť sa registrovať v zmysle nových platných zákonov o spotrebných daniach formou podania písomnej žiadosti u nového miestne príslušného správcu dane. V prípade záujmu daňových subjektov na bezproblémovom začatí alebo plynulom pokračovaní svojej podnikateľskej činnosti s tovarmi podliehajúcimi spotrebným daniam aj po 1. máji 2004, je nevyhnutné, aby tieto subjekty dôsledne splnili všetky svoje povinnosti v lehotách ustanovených v záverečných a prechodných ustanoveniach príslušných zákonov. Znemená to, že úplné a vecne správne písomné žiadosti daňových subjektov o registráciu so všetkými náležitostiami (podpísané oprávnenými osobami, doloženými aktuálnymi výpismi, originálmi, prípadne overenými fotokópiami požadovaných dokumentov apod.) musia byť doručené na miestne príslušný colný úrad v termíne od 1. marca 2004 do 31. marca 2004 (dôležitý je dátum prijatia žiadosti podateľňou colného úradu).

Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré podľa súčasne platnej legislatívy nakladajú s predmetom dane, sú povinné za účasti daňového úradu a v niektorých prípadoch aj za účasti colného úradu vykonať v dňoch stanovených v spoločných, prechodných  a záverečných ustanoveniach jednotlivých zákonov o spotrebných daniach inventarizáciu zásob v súlade s osobitným predpisom (§ 29 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na krátkosť času a veľký počet subjektov bude splnenie tejto povinnosti vyžadovať aktívnu spoluprácu a pripravenosť všetkých zúčastnených.

Je potrebné zdôrazniť, že podľa doterajších predpisov (zákonov o spotrebných daniach platných do 30. apríla 2004) sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 30. apríla 2004, ako aj na ne nadväzujúce lehoty, pričom správu spotrebnej dane vykonávajú podľa doterajších predpisov doterajší správcovia dane, tzn. daňové úrady.

Colná správa SR ako správca spotrebnej dane z minerálnych olejov upozorňuje daňové subjekty, ktoré nakladajú s predmetom dane v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 239/2001 Z.z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov, že aj platnosť tohoto zákona končí 30. apríla 2004 a do platnosti vstupuje nový zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Vzhľadom na túto skutočnosť k 1. máju 2004 zanikajú registrácie a strácajú platnosť osvedčenia, všetky povolenia a odberné poukazy vydané podľa doterajších predpisov a na základe nového zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja bude vykonaná nová registrácia subjektov oprávnených nakladať s predmetom dane v zmysle ustanovení platných od 1. marca 2004 novoprijatého zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Je potrebné upozorniť, že podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 30. apríla 2004, a až do uplynutia všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. májom 2004, ako aj na ne nadväzujúce lehoty.

Colná správa SR, ako budúci správca spotrebnej dane z liehu, dáva do pozornosti všetkým podnikateľským subjektom, ktoré chcú v rámci podnikateľskej činnosti nakupovať alebo predávať spotrebiteľské balenie liehu – liehoviny (napr. prevádzkovatelia reštauračných zariadení, bufetov, predajní potravín a iných obchodov, v ktorých sa predávajú liehoviny apod.), že majú v zmysle zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu rôzne oznamovacie povinnosti (napr. písomne oznámiť miestne príslušnému colnému úradu začatie aj ukončenie podnikateľskej činnosti, mesačne oznamovať množstvo nakúpených a predaných liehovín ako aj liehovín v stave zásob), ktoré za doteraz platnej legislatívy nemali a ich nesplnenie má za následok uloženie pokuty.

Bližšie informácie o procese registrácie (náležitosti žiadostí, lehoty apod.) a o povinnostiach vyplývajúcich z prijatých zákonov o spotrebných daniach budú subjektom poskytovať pobočky Colného úradu Štúrovo (oddelenie nepriamych daní – 036/7564 394, pobočka colného úradu Nácestné stredisko Nové Zámky – 036/7564 362, pobočka colného úradu VK Levice – 036/7564 361 a pobočka colného úradu Šahy 036/7564 322 a 036/ 7411232) alebo Metodicko-informačné centrum Colného riaditeľstva SR.