Mesto Šahy vypisuje konkurz na funkciu náčelníka Mestskej polície v Šahách

Podmienky:

 • úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

 • vek nad 25 rokov

 • bezúhonnosť /odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace od dátumu podania žiadosti/

 • zdravotná spôsobilosť

 • vodičské oprávnenie skupiny B s dobou praxe min. 2 roky

 • ovládanie práce s počítačom

 • trvalé bydlisko v Šahách

 • znalosť maďarského jazyka

 • znalosť iných cudzích jazykov vítaná

 • pozitívny vzťah k verejnej službe

 • termín nástupu od 1.7.2004

Uzávierka prihlášok: 28. mája 2004 o 12.00 hod.

Prihlášky posielajte na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy - v uzavretej obálke označenej “KONKURZ MsP”.

K prihláške priložiť: životopis, výpis z registra trestov, overenú kópiu dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní.

Nemusí vlastniť - získa po nástupe

 • zbrojný preukaz

 • odbornú spôsobilosť

Konkurzné konanie bude zamerané na

1. odborný test

 • všeobecné znalosti o samosprávnej činnosti, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

 • zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v platnom znení

 • zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení

 • zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v platnom znení

 • trestný zákon č. 140/1961 Zb. v platnom znení

2. psychotest

3. osobný pohovor

 

Informácie: osobne na Mestskom úrade v Šahách alebo na telefónnom čísle: 036/7411071.