Primátor mesta Šahy                                

   Šahy, Hlavné námestie č.1, tel.: 036-7411 100, 7412 2777, fax 036-7410152

   E-mail.: primator@sahy.sk , správne.oddelenie.msu@sahy.sk       

 

 

Titl.

Pol. stranám, koalíciám, nezávislým kandidátom ktorí sa kandidovali vo voľbách do orgánov

Nitrianskeho samosprávneho kraja – Levický obvod.

 

                                                           

Naše číslo: Voľby VÚC/2005                                              

Vybavuje/linka: Pásztor/ 036 7412277

Váš list číslo/zo dňa: 02.11.2005, Šahy

Vec :  Oznámenie – Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2005

Na základe schváleného harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2005 vládou SR dňa 6.7.2005, mesto Šahy do 22.10.2005 vyhradilo plochy na vylepovanie predvolebných plagátov na území mesta Šahy nasledovne:

Oplotenie nemocnice s poliklinikou (Hontianska cesta)

Oplotenie Technických služieb mesta Šahy (Ul. J.Kráľa)

Oplotenie staveniska Domu kultúry (Hlavné námestie)

Oplotenie štadióna (Ul. Severná)

Oplotenie materskej školy (Ul. M.R.Štefánika)

Obytný blok súp.č.947 (Ul. Thuróczyho)

V časti mesta Tešmák – oplotenie parku

V časti mesta Preseľany – oplotenie detského ihriska

Veľkosť plochy pre jednotlivé kandidujúce politické strany a hnutia, koalíciu, nezávislého kandidáta je 0,5 m2.

 

         Ďalej Vám oznamujem, že prenájom kultúrneho domu v Šahách na Ul. RákóczihoII, divadeľnej sály Radnice v Šahách na Hlavnom námestí a kultúrnych domov v mestských častiach Tešmák a Preseľany na jedno podujatie je bezplatný, avšak Vaše požiadavky prosíme písomne nahlásiť dopredu na adresu:

Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže Mestského úrad v Šahách,

Hlavné námestie č.1, 936 01 Šahy

tel.: 036/7411054, fax: 036/7410152, e-mail: oddelenie.kultury.msu@sahy.sk

 

 

         Mítingy, fórumy s občanmi na verejných priestranstvách prosím včas písomne nahlásiť na adresu:

Správne oddelenie Mestského úrad v Šahách,

Hlavné námestie č.1, 936 01 Šahy

tel.: 036/7411100, fax: 036/7410152, e-mail: spravne.oddelenie.msu@sahy.sk

 

S pozdravom

 

 

       Ing. Ján Lőwy