P o z v á n k a

Na základe ustanovenia par. 30 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  24. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

26. januára 2005  o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dverí 18.

P r o g  r a m :

 1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

  vykoná: primátor mesta

 2. Kontrola plnenia  zročných uznesení MsZ.

  predkladá: prednosta MsÚ

   

 3. Interpelácia poslancov. 

 4. Informácia o stave zamestnanosti v meste Šahy a mikroregióne za rok 2004.

  predkladá: vedúci oddelenia správneho MsÚ

 5. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na rok 2005.

  predkladá: hlavná kontrolórka 

   

 6. Návrh rozpočtu mesta Šahy  a rozvojového programu mesta Šahy na rok 2005.

  predkladá: primátor mesta

   

 7. Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Šahy na rok 2005.

  predkladá: riaditeľ TS mesta

   

 8. Návrh rozpočtu základných škôl na rok 2005.

  predkladajú: riaditelia ZŠ

   

 9. Návrh kultúrnej činnosti mesta na rok 2005.

  predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

   

 10. Organizačné opatrenia.

  1. Schválenie podmienok  k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre výstavbu bytov s nižším štandardom – 20 b. j.

  2. Schválenie podmienok  k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre prestavbu starej colnice na byty s nižším štandardom – 5 b. j.

  3. Návrh na priamy predaj častí pozemkov – Molnár a spol.

  4. Návrh na zvýšenie nájomného prenajatých nebytových priestorov.

  5. Návrh na ďalšie využívanie nehnuteľného majetku mesta – Kasablanca.

  6. Návrh na zmenu uznesenia MsZ – Moys.

  7. Návrh na pridelenie dotácie pre Areál zdravia.

  8. Návrh na výber dopravcu MHD v Šahách.

  9. Návrh na vydanie súhlasu k vykonaniu zárobkovej činnosti hlavnej kontrolórky.

  10. Návrh na pridelenie mestských bytov.

   

 11. Informácia o aktivitách primátora mesta a mestského úradu.

  predkladajú: primátor mesta a prednosta úradu

   

 12. Všeobecná diskusia.

 13. Záver.

 

Ing. Ján Lőwy