P o z v á n k a

 

            Na základe ustanovenia par. 30 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  25. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

23. februára 2005  o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dverí 18.

P r o g  r a m :

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

-         vykoná: primátor mesta

 

2./ Kontrola plnenia  zročných uznesení MsZ. 

     - predkladá: prednosta MsÚ

 

3./ Interpelácia poslancov.

 

4./ Informácia o plnení úloh mesta vyplývajúcich zo zákona č. 320/2002 Z.z

     o brannej povinnosti.  

-         predkladá: vedúci oddelenia správneho MsÚ

                         

5./ Správa pripravenosti športových klubov a oddielov na jarnú časť súťaží 2005.     

     -    predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ                                                              

                            a vedúci klubov

 

6./ Správa o činnosti Mestskej polície v Šahách v roku 2004.

-         predkladá: náčelník MsP

 

7./ Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Technických služieb mesta Šahy za rok 2004.

-         predkladá: riaditeľ TS mesta

 

8./ Informácia o zápise žiakov do základných škôl v meste.

-         predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

                            

9./ Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2004.

-         predkladá: hlavná kontrolórka mesta                                                                

 

10./ Správa o výsledkoch inventarizácie a o stave majetku mesta.

       -  predkladajú: vedúca finančného oddelenia MsÚ a vedúci odd.podnikateľkej

                               činnosti a správy majetku mesta MsÚ

 

 

11./ Organizačné opatrenia.

a)      Umelecký návrh pomníka na pamiatku šahanských mučeníkov všetkých čias.

b)      Návrh na udelenie súhlasu na používanie napodobneniny erbu mesta Šahy.

c)      Návrh na odpredaj majetku mesta – Huszár.

d)      Návrh na odpredaj majetku mesta - Majorošová.

e)      Návrh na odpredaj maejtku mesta – Polyák.

f)        Návrh na odpredaj majetku mesta – Tóth.

g)      Návrh na prenájom majetku mesta.

h)      Návrh na prenájom parkovacích plôch pre M-Market.

i)        Návrh zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva medzi Mestom Šahy a

Poľovníckym združením Olvár Šahy.

      j)    Informácia o príprave a realizícii projektov z Fondov EÚ v rámci cezhraničnej

      spolupráce.

k)   Návrh na ďalšie využívanie nehnuteľnosti v majetku mesta v k.ú. Tešmák.

l)    Návrh na využívanie budovy kina.

m)  Návrh cenníka  na využívanie kultúrneho domu v mestskej časti Tešmák.

n)   Správa o činnosti NsP Šahy.

o)   Návrh na pridelenie mestských bytov.  

 

12./ Informácia o aktivitách primátora mesta a mestského úradu.        

-         predkladajú: primátor mesta a prednosta úradu

 

13./ Všeobecná diskusia.

 

14./ Záver.

 

Ing. Ján Lőwy