P o z v á n k a

 

Na základe ustanovenia par. 30 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  26. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

30. marca 2005  o 12.30 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dverí 18.

P r o g  r a m :

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

- vykoná: primátor mesta

 

2./ Kontrola plnenia  zročných uznesení MsZ. 

     - predkladá: prednosta MsÚ

 

3./ Interpelácia poslancov.

 

4./ Informácia o výsledkoch hospodárenia VšNsP Šahy, n. o. za rok 2004. 

-         predkladajú: riaditeľ nemocnice a predseda správnej rady nemocnice

                         

5./ Výsledky hospodárenia mesta a schválenie záverečného účtu za rok 2004.     

     -    predkladá: vedúca oddelenia finančného MsÚ                                                            

6./ Informácia o bytovej situácii v meste a o stave odpredaja mestských bytov.

-         predkladá: vedúci oddelenia podn. činnosti a správy majetku mesta MsÚ

7./ Správa o stave životného prostredia – príprava jarného upratovania.

-         predkladá: vedúci oddelenia výstavby a ŽP MsÚ a riaditeľ TS mesta

8./ Informácia o plnení úloh mesta v oblasti požiarnej ochrany a stanovenie hlavných úloh

     pre ďalšie obdobie.

-         predkladá: vedúci oddelenia správneho MsÚ a technik PO mesta

9./ Správa o stave mestského cintorína.

-         predkladá: vedúci oddelenia podn. činnosti a správy majetku mesta MsÚ                                                               

10./ Organizačné opatrenia.

a)      Návrh na priamy predaj majetku mesta – Janácsová.

b)      Návrh na priamy predaj majetku mesta – Sleziak.

c)      Návrh na vypísanie verejnej dražby budovy v k. ú. Tešmák.

d)      Návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov – Škreňo.

      e) Návrh

11./ Informácia o aktivitách primátora mesta a mestského úradu.        

-         predkladajú: primátor mesta a prednosta úradu

12./ Všeobecná diskusia.

13./ Záver.

 

Ing. Ján Lőwy