P o z v á n k a

 

Na základe ustanovenia par. 30 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení /v znení neskorších zmien a doplnkov/ z v o l á v a m  mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

19. apríla 2005  o 14.00 hod.

v budove Csemadoku Ul. F. Rákócziho II.

P r o g r a m :

 

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

      -  vykoná: primátor mesta

2./  Informácia o výsledkoch hospodárenia VšNsP Šahy, n. o. za rok 2004.

- predkladajú: riaditeľ nemocnice a predseda správnej rady nemocnice

3./ Návrh koncepcie rozvoja zdravotníctva mesta Šahy a regiónu.

-         predkladá: predseda sociálnej a zdravotnej komisie MsZ

4./ Návrh na odpredaj majetku mesta.

5./ Všeobecná diskusia.

6./ Uznesenie.

7./ Záver.

 

     Informáciu o výsledkoch hospodárenia VšMsP Šahy, n. o. za rok 2004 poslanci a členovia komisií MsZ obdržali. Žiadam poslancov a členov komisií, aby si tento materiál priniesli na zasadnutie.

 

Ing. Ján Lőwy