P o z v á n k a

 

Na základe ustanovenia par. 30 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

27. apríla 2005  o 14.00 hod.

v budove Csemadoku Ul. F. Rákócziho II.

P r o g  r a m :

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

-         vykoná: primátor mesta

2./ Kontrola plnenia  zročných uznesení MsZ. 

     - predkladá: prednosta MsÚ

3./ Interpelácia poslancov.

4./ Správa o výsledkoch kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta u organizácií

     riadených mestom v I. štvrťroku 2005. 

-         predkladá: hlavná kontrolórka mesta

5./ Správa o hospodárení spol. s r. o. ENERGO-BYTOS v roku 2005.    

     -    predkladá: konateľ spoločnosti                                                            

6./ Informácia o výrube miestnych daní a poplatkov.

-         predkladá: vedúca finančného oddelenia MsÚ

7./ Informácia o príprave Dní kultúry v Honte 2005.

-         predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

8./ Návrh na využívanie nehnuteľného majetku mesta Šahy.

-         predkladá: vedúci oddelenia podnikateľskej činnosti a správy majetku mesta MsÚ

9./ Informácia o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti v podmienkach mesta Šahy.

-         predkladá: vedúci správneho oddelenia MsÚ                                                                

10./Organizačné opatrenia.

a)      Návrh na umiestnenie veľkoplošných reklamných zariadení.

b)      Návrh na zmenu VZN mesta číslo 5/2000 o prideľovaní mestských bytov.

c)      Návrh na priamy predaj majetku mesta – Pataiová.

d)      Návrh na kúpu pozemku v k. ú. Preseľany.  

e)      Návrh na obnovenie nájomnej zmluvy – Pokorná.

f)        Návrh na umiestnenie retardéra na Ul. J. Kráľa.

g)      Návrh na vypísanie verejnej súťaže na prevádzkovanie Areálu zdravia.

h)      Návrh na pridelenie mestských bytov.

i)        Návrh na odpredaj majetku mesta v správe VšNsP Šahy, n. o.

j)        Návrh na racionalizačné opatrenia v oblasti materských škôl.

11./ Informácia o aktivitách primátora mesta a mestského úradu.        

-         predkladajú: primátor mesta a prednosta úradu

12./ Všeobecná diskusia.

13./ Záver.

 

Ing. Ján Lőwy