P o z v á n k a

 

Na základe ustanovenia par. 30 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  28. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

25. mája 2005  o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č.18.

P r o g  r a m :

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

vykoná: primátor mesta

2./ Kontrola plnenia  zročných uznesení MsZ. 

predkladá: prednosta MsÚ

3./ Interpelácia poslancov.

4./ Správa o predprojektovej a projektovej príprave stavieb zaradených do rozvojového programu mesta na rok 2005. 

predkladá: vedúci oddelenia výstavby a ŽP MsÚ

5./ Návrh Doplnku č. 1 k Územnému plánu mesta Šahy – rozšírenie výrobnej zóny „Na vŕšku“.    

predkladá: vedúci oddelenia výstavby a ŽP  MsÚ                                                          

6./ Správa o stave pohľadávok na miestnych daniach a poplatkoch.

predkladá: vedúca finančného oddelenia MsÚ

7./ Informácia o spolupráci mesta s miestnymi cirkevnými zbormi.

predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

8./ Informácia o plnení úloh na úseku evidovania samostatne hospodáriacich roľníkov a o poľnohospodárskej činnosti v meste.

predkladá: vedúci správneho oddelenia  MsÚ

9./ Informácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja.

predkladá: poslanec NSK                                                               

10./Organizačné opatrenia.

a) Voľba členov správnej rady VšNsP Šahy, n. o.

b) Návrh na umiestnenie veľkoplošných reklamných zariadení.

c) Návrh na doplnenie redakčnej rady mesačníka  Hontianske listy – Hoti Lapok.

d) Návrh na priamy prenájom nebytových priestorov - ZŠ J. Kráľa.

e) Návrh na rozmiestnenie tried v MŠ.

f) Návrh na odpredaj majetku v správe VšNsP Šahy, n. p.

g) Návrh na odpredaj majetku mesta v k. ú. Preseľany.

h) Návrh na odpredaj majetku mesta – Disk s. r. o. Šahy.

i) Návrh zmluvy o sprostredkovaní medzi Mestom Šahy a INVESTKONTAKT s. r. o.

j) Návrh na schválenie výšky vlastného vkladu do modelového projektu Infotur Juh.

k) Prerokovanie návrhu nápisu na pomník.

11./ Informácia o aktivitách primátora mesta a mestského úradu.       

predkladajú: primátor mesta a prednosta úradu

12./ Všeobecná diskusia.

13./ Záver.

Ing. Ján Lőwy