P o z v á n k a  

            Na základe ustanovenia par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  29. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

29. júna 2005 o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č.18.

P r o g  r a m :

 

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

-         vykoná: primátor mesta

2./ Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ. 

-         predkladá: prednosta MsÚ

3./ Interpelácia poslancov.

4./ Informácia o spolupráci mesta so spoločenskými organizáciami.

-         predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

5./ Správa o plnení rozvojového programu mesta na rok 2005.

-         predkladá: vedúci oddelenia výstavby a ŽP MsÚ

6./ Návrh koncepcie školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Šahy.

-         predkladá: prednosta MsÚ

7./ Informácia o príprave Dní kultúry v Honte 2005.

-         predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

8./ Správa o výkone matričnej agendy, osvedčovania dokladov a podpisov na Matričnom

     úrade v Šahách.

-         predkladá: vedúci správneho oddelenia MsÚ

9./ Informácia o činnosti Spoločného obecného úradu so sídlom v Šahách.

-         predkladá: prednosta MsÚ

10./ Návrh vecného plánu práce MsZ na II. polrok 2005.

-         predkladá: prednosta MsÚ

11./ Organizačné opatrenia.

a)      Návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov – TS mesta.

b)      Návrh nájomnej zmluvy o prevádzkovaní a správe cintorína a dohody o starostlivosti

o chránené hrobové a hrobkové miesta.

c)      Návrh urbanisticko-dopravnej štúdie „Riešenie Hlavného námestia okružnou

križovatkou“ v Šahách.

d)      Návrh VZN č. 2/2005 o zriaďovní a užívaní stanovíšť Taxi služby na území mesta.

e)      Návrh nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov – MUDr. Hunčík.

f)        Návrh na schválenie finančného príspevku pri podaní projektu „Umožnenie kvalitnej

digitálnej komunikačnej výmeny informácii“.

g)      Návrh na priamy odpredaj majetku mesta – Ing. Patai.

h)      Návrh na poskytnutie ručenia majetkom mesta Šahy pre Združenie obcí pre separovaný

zber Hont Poiplie so sídlom v Šahách.

i)        Návrh Dohody o spolupráci medzi samosprávou mesta Šahy a samosprávou mesta

Szécsény /MR/. 

12./ Informácia o aktivitách primátora mesta a mestského úradu.

-         predkladá: primátor mesta a prednosta úradu

13./ Všeobecná diskusia.

14./ Záver.

      

 

Ing. Ján Lőwy