P o z v á n k a  

            Na základe ustanovenia par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  30. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

27. júla 2005 o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dv.18.

P r o g  r a m :

 

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

-         vykoná: primátor mesta

2./ Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ. 

-         predkladá: prednosta MsÚ

3./ Interpelácia poslancov.

4./ Správa o činnosti Mestskej polície z I. polrok 2005.

-         predkladá: náčelník MsP

5./ Návrh I. úpravy rozpočtu mesta Šahy na rok 2005.

-         predkladá: primátor mesta

6./ Informácia o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti v podmienkach mesta Šahy.

-         predkladá:  vedúci oddelenia správneho MsÚ

7./ Informácia o daňových úľavách poskytnutých v súlade s VZN mesta Šahy č. 8/2004.

-         predkladá: vedúca finančného oddelenia MsÚ

8./ Informácia o činnosti športových oddielov pôsobiacich na území mesta a ich

     pripravenosť na zahájenie súťažného ročníka 2005/2006.

-         predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a špotru MsÚ

9./ Návrh Koncepcie sociálnej politiky mesta Šahy do roku 2010.

-         predkladá: vedúci oddelenia správneho MsÚ

10./ Informácia o aktivitách primátora mesta.

-         predkladá: primátor mesta

11./ Organizačné opatrenia.

a)      Informácia o stave odpredaja objektu kina a Centra voľného času JK.

b)      Odpredaj majetku mesta – Janček

c)      Správa o výsledku kontroly vykonanej vo fy. Chryzantéma

d)      Odpredaj majetku mesta – Vicencz

e)      Návrh na pridelenie mestských bytov

f)        Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve podľa § 289 zák.č. 513/1991 Zb.

      medzi Mestom Šahy a Mikona+ s.r.o Želiezovce

12./ Všeobecná diskusia.

 

13./ Záver.

 

Ing. Ján Lőwy