P o z v á n k a  

            Na základe ustanovenia par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

24. augusta 2005 o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dv.18.

 

P r o g  r a m :

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

-         vykoná: primátor mesta

2./ Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ. 

-         predkladá: prednosta MsÚ

3./ Interpelácia poslancov.

4./ Správa o činnosti spol. s r. o. ENERGO-BYTOS za I. polrok 2005.

-         predkladá: konateľ spoločnosti

5./ Správa o činnosti Technických služieb mesta za I. polrok 2005.

-         predkladá: riaditeľ TS

6./ Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2005.

-         predkladá:  vedúca finančného oddelenia  MsÚ

7./ Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2005.

-         predkladá: hlavná kontrolórka mesta

8./ Informácia o príprave škôl a školských zariadení na zahájenie školského roku 2005/2006.

-         predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a špotru MsÚ

9./ Informácia o príprave Dní kultúry v Honte 2005.

-         predkladá: vedúca oddelenia školstva, kulúry, mládeže a športu MsÚ

10./ Správa o hospodárení VšNsP Šahy, n. o. za I.polrok 2005.

       - predkladá: predseda správneh rady

11./ Informácia o aktivitách primátora mesta.

-         predkladá: primátor mesta

12./ Organizačné opatrenia.

a)      Návrh Zmluvy na vypracovanie Rozvojovej koncepcie mesta Šahy na roky 2007-2013.

b)      Návrh na priamy prenájom nebytových priestorov ZŠ Lajosa Pongrácza.

13./ Všeobecná diskusia.

14./ Záver.

 

Ing. Ján Lőwy