P o z v á n k a  

           

Na základe ustanovenia par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  32. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

28. septembra 2005 o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dv.18.

P r o g  r a m :

 

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

-         vykoná: primátor mesta

2./ Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ. 

-         predkladá: prednosta MsÚ

3./ Interpelácia poslancov.

4./ Návrh Koncepcie odpadového hospodárstva mesta Šahy.

-         predkladá: prednosta MsÚ a riaditeľ TS mesta

5./ Správa o plnení rozvojového programu mesta na rok 2005.

-         predkladá: vedúci oddelenia výstavby a ŽP MsÚ

6./ Informácia o plnení úloh mesta v oblasti požiarnej ochrany a stanovenie úloh pre

     ďalšie obdobie.

-         predkladá: vedúci správneho oddelenia MsÚ

7./ Hodnotiaca správa o priebehu Dní kultúry v Honte 2004.

-         predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a špotru MsÚ

8./ Informácia o využití nehnuteľného majetku mesta Šahy.

-         predkladá: vedúci odd. podnik. činnosti a správy majetku mesta MsÚ

9./ Informácia o príprave volieb do orgánov samosprávnych krajov.

     -    predkladá: vedúci správneho oddelenia MsÚ.

10./ Informácia o aktivitách primátora mesta a mestského úradu.

  -   predkladá: primátor mesta a prednosta MsÚ

11./ Organizačné opatrenia.

a)      Návrh na zriadenie Klubu dôchodcov v Šahách.

b)      Návrh na odkúpenie 6 b.j. do majetku mesta v lokalite Hanďáš – Šahy.

c)      Návrh na schválemie výšky finančného príspevku pri podávaní projektu „Pilotný

projekt – verejné prístupové body k internetu“.

d)      Návrh na schválenie výšky finančného vkladu pri realizácii projektu „Vyrovnanie

ekonomických rozdielov v rámci prihraničných regiónov“.

e)      Návrh na schválenie výšky finančného príspevku pri podaní projektu „Koncepcia

rozvoja mesta“.

f)        Návrh na schválenie zmluvy o dielo medzi Mestom Šahy a firmou Softip a. s.

Banská Bystrica.

g)      Návrh na pridelenie mestských bytov.

h)      Návrh na usporiadanie verejnej zbierky na pomoc obci Lupeni Rumunsko.

i)        Návrh na odpustenie penál – Ing. Lipták.   

12./ Všeobecná diskusia.

13./ Záver.

 

 

Ing. Ján Lőwy