OZNÁMENIE 

 

Vážení občania!

 

Oznamujeme Vám, že voličské zoznamy pre voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konajú 26. novembra 2005 /v sobotu/ od 7.00 do 22.00 hod. sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šahách v kancelárii č. 3, kde do nich môžete nahliadnuť a žiadať o prípadné doplnenie, opravy a zmeny.

Ďalej oznamujeme, že miesta volebných okrskov ostali nezmenené. Podrobný rozpis okrskov nájdete na informačnej tabuli Mestského úradu v Šahách.

          


 

OZNÁMENIE 

 

o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 26. novembra 2005 v meste ŠAHY

 

Podľa § 6 ods. 2 zákona 303/2001 Z.z. o voľbách orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku  primátor mesta Šahy, určil 8 volebných okrskov a 8 volebných miestností nasledovne:

 

Volebné okrsky a miestnosti

v. okrsok   č. 1,    Materská škola HOMOK, Šahy, Hontianska cesta č. 45,

v. okrsok   č. 2,    Mestský úrad Šahy, Šahy, Hlavné námestie č. 1,

v. okrsok   č. 3,    Cirkevná škola, Šahy, Námestie B. Bartóka č. 3,

v. okrsok   č. 4,    Materská škola IV, Šahy, Nám. M. R. Štefánika č. 14,

v. okrsok   č. 5,    Gymnázium, Šahy, Mládežnícka č. 22,

v. okrsok   č. 6,    II. Základná škola – slov., Šahy, E. B. Lukáča č. 6,

v. okrsok   č. 7,    Kultúrny dom Šahy časť Tešmák,

v. okrsok   č. 8,    Materská škola, Šahy časť Preseľany č. 1. 

 

Volebné okrsky tvoria nasledovné ulice:

Volebný okrsok č. 1

Hontianska cesta, Bitúnková, I. Madácha, L. Pongrácza, Nemocničná, Kuzmányho,

A.     Sipossa, Záhradnícka, Lesná, Bernecká, Železničná

Volebný okrsok č. 2

Hlavné námestie, Tabánska, J. Kráľa, Mlynská, Ružová, Sládkovičová, J. Jesenského, Petöfiho, 1. mája

Volebný okrsok č. 3

Tešmacká cesta, Hviezdoslavova, SNP, Kapitulská, Školská, F. Rákócziho II., Podzámocká, E. B. Lukáča, J. Rotaridesa, kpt. Nálepku, Kalvarenská, Parková, Námestie B. Bartóka

Volebný okrsok č. 4

A.     Gyürkyho, gr. I. Széchenyiho, Gy. Szondyho, J. Thuróczyho (č. 25,27,29,31,33),

K. Mikszátha (1-14)

Volebný okrsok č. 5

Námestie M. R. Štefánika, K. Mikszátha (č. 15 a 16), Ľ. Štúra, Severná, Mládežnícka, Cintorínska, Obrancov mieru, Zs. Móricza

Volebný okrsok č. 6

M. M. Hodžu, Fegyvernekiho, J. Smreka, Vinárska, Hangyás, Vajanského, Agátová, A. Kmeťa, A. Szokolyiho, Pivničná, Olvárska cesta, J. Thuróczyho (okrem 25,27,29,31,33), B.Němcovej, Gy. Thúryho

Volebný okrsok č. 7

Šahy časť Tešmák

Volebný okrsok č. 8

Šahy časť Preseľany

    

Počet voličov:  6 484

 

13.októbra 2005                                                                                          Ing. Ján Lőwy

                                                                                                               primátor mesta Šahy

 


VYMENOVANIE  

zapisovateľov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja  dňa 26. novembra 2005 v meste ŠAHY

 

Podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona 303/2001 Z.z. o voľbách orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku  v y m e n u j e m   zapisovateľov do okrskových volebných komisí nasledovne:

 

Volebné okrsky a miestnosti

v. okrsok   č. 1,           Materská škola HOMOK, Šahy, Hontianska cesta č. 45,

                                   Valéria Pintérová, referentka MsÚ

 

v. okrsok   č. 2,           Mestský úrad Šahy, Šahy, Hlavné námestie č. 1,

                                   Ema Kecskésová, referentka MsÚ

 

v. okrsok   č. 3,           Cirkevná škola, Šahy, Námestie B. Bartóka č. 3,

                                   Renáta Kovácsová,  referentka MsÚ

 

v. okrsok   č. 4,           Materská škola IV, Šahy, Nám. M. R. Štefánika č. 14,

                                   Margita Husáková, referentka MsÚ

 

v. okrsok   č. 5,           Gymnázium, Šahy, Mládežnícka č. 22,

                                   Klaudia Karvaiová, Ing. , referentka MsÚ

 

v. okrsok   č. 6,           II. Základná škola – slov., Šahy, E. B. Lukáča č. 6,

                                   Katarína Pataiová, referentka MsÚ     

 

v. okrsok   č. 7,           Kultúrny dom Šahy časť Tešmák,

                                   Klaudia Sasváryová, Ing. , referentka MsÚ

 

v. okrsok   č. 8,           Materská škola, Šahy časť Preseľany č. 1. 

                                   Edita Tóthová, referentka MsÚ

 

 

 

 

 

13.októbra 2005                                                                                          Ing. Ján Lőwy

                                                                                                               primátor mesta Šahy