VÝBEROVÉ KONANIE

           

 

MESTO ŠAHY

Primátor Mesta ŠAHY

 V zmysle štatútu  Mestskej polície Šahy a jej príloh

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta :

príslušník mestskej polície

 

Neodpustiteľné kvalifikačné požiadavky :

 • ÚS vzdelanie s maturitou

 • vek nad 21 rokov

 • bezúhonnosť ( odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace od  dátumu podania žiadosti )

 • zdravotná spôsobilosť

 • vodičské oprávnenie min. skupiny B s dobou praxe 2 roky

 

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov

 • prax v obore vítaná

 • znalosť práce s PC

 • znalosť cudzích jazykov vítaná

 • pozitívny vzťah k verejnej službe

 • vlastníctvo ZP vítané

 

K prihláške do výberového konania priložte

 • fotokópiu dokladu o vzdelaní

 • fotokópiu vodičského oprávnenia

 • štruktúrovaný životopis

 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Bezúhonnosť predložiť len k nahliadnutiu a odpisu údajov( odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace )

 

Informácie o obsadzovanom mieste podá : Rudolf Mrázek  náčelník MsP Šahy na tel.č. 036/7411239

Platové náležitosti : v zmysle zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Prihlášky zasielajte na adresu : 

Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie č. 1., 936 01 Šahy, alebo doručte osobne do podateľne Mestského úradu, č. dverí 1 . na prízemí.

 

Pri doručení poštou označte obálku výrazným nápisom " výberové konanie na MsP ".

 

Za doručenú sa považuje prihláška, ktorá došla v stanovenom termíne na MsÚ ( nie podacia pečiatka pošty ).

 

Uzávierka: pre doručovanie prihlášok do výberového konania 30.11.2005 o  16 .00 hodine.