KRÁĽOVE ŠAHY 2006

NÁVRH PROJEKTU

 KRÁĽOVE ŠAHY 2006

V. ROČNÍK

z príležitosti 130. výročia úmrtia Janka Kráľa

 

18. - 19. MÁJA 2006

 • 1.deň – štvrtok:

  • 9.30 Uvítanie hostí u primátora mesta

  • 10.00 Slávnostné otvorenie jubilejného 5.ročníka KŠ pred budovou MsÚ

  • 11.00 Otvorenie expozície v Galérii Simonyiho

  • 12.00 Obed

  • 14.00 Konferencia – Stretnutie učiteľov SJ zo ZŠ a SŠ Levického okresu so spisovateľmi, umelcami a jazykovedcami na tému: Význam a poslanie recitačných súťaží v súčasnom školstve

  • 18.00  Slávnostná akadémia

  • 19.00  Slávnostná recepcia

 • 2. deň – piatok:   

  • 8.00 – 9.00 prezentácia súťažiacich

  • 8.45     Zasadnutie porotcov

  • 9.00  KRÁĽOVE ŠAHY: Súťaž v prednese poézie a prózy štúrovcov v jednotlivých kategóriách

  • 12.00 Vyhodnotenie súťaže po kategóriách

  • 12.30 Záverečné hodnotenie, Odovzdanie cien víťazom

  • 13.00 Obed

  • 14.00 Zasadnutie organizátorov, Zhodnotenie jubilejného 5.ročníka KŠ

 

Autor projektu: Mgr. Imrich Belluš

 

 

KRÁĽOVE ŠAHY 2006

 CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY

ŠTÚROVCOV Z PRÍLEŽITOSTI

130. VÝROČIA ÚMRTIA JANKA KRÁĽA

 

P R O P O Z Í C I E

 

 • Usporiadatelia: Základná škola Janka Kráľa Šahy, Mesto Šahy

 

 • Spoluorganizátori: Ministerstvo školstva, Matica slovenská

 

 • Cieľ súťaže:                              

 • hlbšie spoznávanie tvorby štúrovských básnikov, osobitne Janka Kráľa,

 • upevňovanie vzťahu mladej generácie ku klasickej slovenskej poézii, próze a k literárnej histórii na národnostne zmiešanom území

 • postupné zapájanie zahraničných Slovákov do uvedených aktivít,

 • zapájanie obyvateľov iných národností žijúcich na území SR do súťaže, udržiavanie lásky a úcty k slovenskému národu a k slovenskej kultúre a literatúre

 • Účastníci súťaže:

Žiaci základných a stredných škôl, dospelí a súbory v nasledujúcich kategóriách:

     A kategória: žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ a prímy až kvinty OG,

     B kategória: žiaci gymnázií, SOŠ a SOU,

     C kategória: súťažiaci zo ZŠ a SŠ s iným ako slovenským vyučovacím jazykom

                           a zahraniční Slováci,

     D kategória: dospelí, neštudujúci nad 18 rokov a vysokoškoláci,

     E kategória: scénické a zhudobnené pásma, zborové recitácie bez vekového a žánrového  

                           obmedzenia

 

 

Priebeh súťaže:

 

     Recitátori začínajú súťažiť v základnom (školskom) kole, z ktorého víťazi postupujú do okresného kola. Víťazi okresného kola postupujú do krajského kola. Z krajského kola postupujú prví traja súťažiaci do celoslovenského kola (v E kategórii postupuje len víťaz). Účasť zahraničných Slovákom nie je obmedzená.

     Zo základných a stredných škôl v Šahách, v mieste konania celoslovenskej súťaže, postupujú všetci víťazi školských kôl.

 

Organizátori súťaže:

 

Miestne kolá organizujú školy a odbory MS.

Okresné kolá organizujú okresné rady Matice slovenskej.

Krajské kolá organizujú krajské školské a matičné orgány.

Celoslovenské kolo organizuje ZŠ J.Kráľa v Šahách.

 

Termíny súťaže:

Základné kolá usporiadať do konca februára 2006.

Okresné kolá v priebehu mesiaca marca 2006.

Krajské kolá do 20. apríla 2006.

Celoslovenské kolo Kráľove Šahy sa uskutoční 18. a 19. mája 2006.

(Samotná súťaž sa koná vždy v druhý deň KŠ – teda 19.5.2006, v prvý deň sú sprievodné akcie.)

 

Prihlášky:

Prihlášky do celoslovenského kola Kráľove Šahy 2006 zaslať do 2. mája 2006 na adresu:

 

                               Základná škola Janka Kráľa

                               Mládežnícka ul. 24

                               936 01 Šahy

 

Na prihláške uveďte: 

-         meno a priezvisko súťažiaceho (súboru), u žiakov aj sprievodcu,

-         kategóriu (triedu, ktorú žiak navštevuje)

-         presnú a úplnú adresu školy (odboru MS)

-         kontakty – tel. čísl, e-maily a pod.

-         autora a názvu súťažného textu,

-         potvrdenie prihlášky riaditeľstvom školy alebo matičným orgánom,

-         spôsob dopravy a prípadnú požiadavku o ubytovanie z 18. na 19. mája 2006,

-         záväzok hradenia polovičného cestovného pre žiaka i jeho doprovod. (Cestovné súborom nad 10 členom prípadne dovoz súboru zvláštnym autobusom a pod. hradí vysielajúca organizácia.)

 

 

Informácie:

Informácie o Kráľových Šahách 2006 môžete získať na telefónnych číslach 036/7410620,-21,

0905358952, email: ibellus@zoznam.sk

 

Autor projektu: Mgr. Imrich Belluš                                      Riaditeľ školy: Mgr. Milan Kalina