Ako a prečo komunikovať s daňovou správou elektronicky

Portál  daňovej správy www.drsr.sk   

      Zavedením internetu nastal  kvantitatívny, ale aj kvalitatívny zlom v oblasti komunikácie. Dnes  môžeme s istotou povedať, že internet a s ním spojené elektronické služby  sú štandardným prostriedkom komunikácie a nevyhnutným pracovným nástrojom.  Žiadny iný komunikačný prostriedok neposkytuje také  možnosti komunikácie  ako práve internet. Internet ako jeden z dôležitých komunikačných prostriedkov medzi daňovou správou  a verejnosťou vybudovala daňová správa ako portál www.drsr.sk, ktorý je jednotným vstupným bodom pre  poskytované informácie, elektronickú komunikáciu a elektronické služby.

     Informácie a služby, poskytované používateľom portálu, je možné rozdeliť do dvoch základných skupín:

 • informácie a služby  poskytované všetkým užívateľom,

 • ďalšie informácie a služby, poskytované len autorizovaným  užívateľom.

Pre všetkých užívateľov portálu  sú určené rôzne  všeobecné informácie, ale aj informácie odborné a niektoré služby. Ide najmä o :

 • informácie o štruktúre a činnosti daňovej správy,

 • informácie  k problematike  jednotlivých druhov  daní napr. pokyny, brožúry, letáky, odpovede na dopyty daňových subjektov a iné informačné materiály vydané DR SR,

 • prístup k rôznym prehľadom a zoznamom,

 • prístup k aplikáciám  uľahčujúcim  prácu daňového subjektu, napr. účty štátnych príjmov, daňová kalkulačka, daňový kalendár, zisťovanie miestnej príslušnosti a pod. 

 • overenie IČ v SR, overenie IČ v EU,

 • možnosť podania dopytu priamo cez portál daňovej správy,

 • možnosť vytlačenia daňového tlačiva, alebo u nasledovných tlačív aj možnosť ich vyplnenia na internete s kontrolou správnosti:

  • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

  • Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty

  • Daňové priznanie k dani z príjmov - právnické osoby

  • Daňové priznanie k dani  z príjmov - fyzické osoby typ A a typ B

  • Tlačivá k dani z príjmov zo závislej činnosti

  • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

  • Účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve (Úč FO 1-01, Úč FO 2-01)

  • Účtovné výkazy v podvojnom účtovníctve ( Úč POD 1-01, Úč POD 2-01)

 

Ďalšie elektronické služby sú v súlade s platnou legislatívou dostupné len  autorizovaným užívateľom. Autorizovaným užívateľom elektronických služieb môže byť daňový subjekt, alebo jeho zástupca na základe:

 1. registrácie, pozostávajúcej z  nasledovných krokov:

 • vyplnenie registračného formulára nachádzajúceho sa na portáli, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi

 • predloženie registračného formulára používateľa miestne príslušnému správcovi dane   na autorizáciu daňového subjektu

b)  autorizácie na miestne príslušnom daňovom úrade:

 • predloženie dokladov potvrdzujúcich identifikáciu daňového subjektu na miestne príslušnom daňovom úrade

     Detailný postup  registrácie, autorizácie a samotného využívania autorizovaných služieb spolu s technickými  podmienkami nájdu daňové subjekty v Používateľskej príručke pre autorizované elektronické služby  uverejnenej  na www.drsr.sk v časti Registrácia, alebo prostredníctvom   e-mail: callcentrum@drsr.sk tel. číslo: 048/4393 372, 330, 382, 335.

 

V súčasnosti sú autorizovaným používateľom dostupné nasledovné elektronické služby:

 • Zoznam daní (poskytuje prehľad daní, na ktoré je daňový subjekt evidovaný),

 • Dokumenty daňového subjektu (poskytuje prehľad dokumentov podaných daňovým subjektom na daňový úrad),

 • Dokumenty daňového úradu (poskytuje prehľad dokumentov vystavených daňovým úradom pre daňový subjekt),

 • Podanie dokumentov (umožňuje elektronické podávanie daňových dokumentov),

 • podávanie písomností so zaručeným elektronickým podpisom (potreba obstarania kvalifikovaného certifikátu pre zaručený elektronický podpis od akreditovanej certifikačnej autority www.caevpu.sk, www.psca.sk, www.dtca.sk)

 • podávanie písomností bez  zaručeného elektronického podpisu  (potreba uzatvorenie Dohody o spôsobe doručovania písomností doručovaných elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom uzavretej podľa § 20 ods.8  zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov so správcom dane a povinnosť do piatich pracovných dní odo dňa elektronického podania dokumentu doručiť v písomnej forme prvú stranu doručenej písomnosti a Vyhlásenie o podaní písomnosti elektronickou formou.)

 

V súčasnosti je možné podať elektronicky nasledovné daňové dokumenty :

 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

 • Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty

 • Daňové priznanie k dani z príjmov – právnické osoby

 • Daňové priznanie k dani z príjmov – fyzické osoby typ A a typ B

 • Tlačivá k dani z príjmov zo závislej činnosti

 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

 • Súvaha – Úč POD 1 – 01

 • Výkaz ziskov a strát – Úč POD 2 - 01

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch – Úč FO 1 – 01

 • Výkaz o majetku a záväzkoch – Úč FO 2 – 01

 • Správa práv daňového subjektu (pridelenie, príp. odobratie prístupových práv iným osobám napr. zamestnanci ).

 

Výhody využívania autorizovaných elektronických služieb dávajú odpoveď na otázku prečo komunikovať s daňovou správou elektronicky.  Ide najmä o:

 • získanie prehľadu  o dokumentoch  z písomného  styku medzi daňovým  subjektom a miestne príslušným  správcom dane,

 • nový a zároveň atraktívny spôsob  podania daňových dokumentov bez viazanosti subjektu na  jeho využitie,

 • modernú a bezpečnú formu  komunikácie, ktorej  uplatnenie je možné v stále  sa rozširujúcom  okruhu subjektov a organizácií,

 • úsporu času pri komunikácii s daňovou správou,

 • okamžitú spätnú väzbu poskytujúca informácie o úspešnosti realizovaného elektronického podania  dokumentu a o akceptovaní resp. neakceptovaní tohto padania,

 • postupné  rozširovanie autorizovaných elektronických služieb ako aj dokumentov , ktoré je možné  elektronicky podať.