VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny


vyhlasuje Výzvu na predkladanie projektov číslo 1/2006 - § 54 ods. 2 písm. a) na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce „Podpora vytvárania nových pracovných miest formou nenávratných paušálnych príspevkov“. Výzva je financovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadatelia môžu podávať projekty v rámci :

Opatrenia č. 1
Podpora vytvárania pracovných miest u mikro alebo malých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú do 20 zamestnancov

Opatrenia č.2
Podpora vytvárania pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách

Projekty je možné podávať odo dňa vyhlásenia výzvy 20.februára 2006 na územne príslušných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny podľa sídla prevádzky žiadateľa, v ktorej bude vytvorené nové pracovné miesto. Všetky potrebné informácie sú obsiahnuté v pripojenom súbore Výzva 2006

Termín ukončenia predkladania projektov je 3. apríla 2006 do 14.00 hod.

Otázky týkajúce sa Výzvy môžete zasielať elektronickou poštou na adresu :

vyzva@upsvar.sk

Aktualizované: 20.02.2006

Bližšie informácie na www.upsvar.sk