KONKURZ

 

Mesto Šahy vypisuje konkurz na funkciu riaditeľa Materskej školy v Šahách,

ul. P. O. Hviezdoslava 30

 

Podmienky:

  • stredné odborné vzdelanie

  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

  • bezúhonnosť

 

Uzávierka prihlášok: 30. 04. 2006 o 12.00 hod.

Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

v uzavretej obálke označenej  „Konkurz – MŠ na ul. P. O. Hviezdoslava 30“

 

K prihláške priložiť:

  • životopis

  • odpis z registra trestov

  • overenú kópiu dokladu o najvyššom vzdelaní

  • návrh koncepcie rozvoja školy

 

 

Informácie: osobne na Mestskom úrade v Šahách

telefonicky na tel.  čísle 036/ 7411054