A u k č n ý   p r e d a j

 

      V zmysle „Zásad o hospodárení s majetkom mesta“ a v zmysle zákona 138/1991Zb.

mesto  Šahy  ako vlastník  nehnuteľnosti vypisuje dražbu na odpredaj majetku mesta,

„ Budova býv. MŠ na Ul. Ľ. Štúra  „ nachádzajúcej sa na p.č. 1080 o výmere 1669 m2,

budova so súp.čís. 355 v k.ú. Šahy, vedenej na LV č. 1 – vlastník Mesto Šahy

 

 

Vyvolávacia cena uvedenej nehnuteľnosti je 3 676 000.- Sk

 

       Aukčný predaj sa  uskutoční  dňa  16. októbra 2006  o 14.00 hod. v divadelnej sále v budove Mestského úradu na Hlavnom námestí č. 1 v Šahách.

       Tohoto predaja sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby , ktorí vložili dražobnú zábezpeku na účet  mestského úradu Šahy číslo 0028618822/0900 SLSP Šahy  a to 10% vyvolávacej ceny najneskoršie 10 min. pred začatím verejnej dražby. Záujemca o aukčný

predaj nebytových priestorov musí mať vyrovnané všetky záväzky voči mestu Šahy.

      Aukčný predaj vedie licitátor, ktorý oboznámi účastníkov s podmienkami aukčného predaja.Vyššiu ponuku účastník aukčného predaja signalizuje zdvihnutím očíslovanej ta-

bule, ktorú obdrží pred započatím dražby.

      Časový limit na vyššiu ponuku je jedna minúta po odznení poslednej ponuky. Právo

na predaj  získa  ten,  kto  ponúkne  najvyššiu  sumu. Dražobná  zábezpeka  sa  odpočíta s konečnej sumy. Ostatným účastníkom, ktorí v dražbe boli neúspešní sa dražobná zábez-

peka vráti. Vydražiteľ v prípade, že nepodpíše zmluvu s najvyššou ponúknutou sumou do

30 dní odo dňa uskutočnenia dražby, stráca dražobnú zábezpeku, táto prepadne v prospech mesta Šahy.

 

     Účastnícky poplatok je 200.- Sk, pre verejnosť je vstupné 20.- Sk.

     

                                                                                                  Ing. Ján Lőwy

                                                                                                   primátor mesta