Mesto Šahy, Hlavné námestie č. 1  936 01 Šahy

vyhlasuje   podľa § 281 až 288  Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

na  ďaľšie prevádzkovanie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou  Šahy, n.o.  ( ďalej VšNsP Šahy n.o.)

 

Súťažné podmienky

1. Obstarávateľ :

Mesto Šahy ,  Hlavné námestie č, 1, 936 01 Šahy

IČO : 307513, DIČ: 2021020716    ,  e-mail: sahy@sahy.sk

Kontaktné osoby :     Juraj Bélik            tel: 036/ 7411071, mobil: 0908/781032       

                                   Ing. Ján Uhnák    tel: 036/ 7411324, mobil: 0907/050409

2. Predmet súťaže: podávanie projektov na dalšie prevádzkovanie nemocnice (VšNsP Šahy n.o.)  

3.  Základné požiadavky :

  • zachovanie akútnej zdravotnej starostlivosti minimálne v terajšom rozsahu
  • zabezpečenie prevádzkovania nemocnice min. 30 rokov
  • prevzatie všetkých  záväzkov VšNsP Šahy, n.o.  ku dňu podpísania zmluvy.

4. Spôsob podávanie návrhov : Súťažné návrhy sa predkladajú v zapečatenej obálke označenej heslom „ Súťaž  nemocnica“. Súťažné návrhy sa doručujú na adresu obstarávateľa, uvedenej v bode 1 , poštou alebo osobne.    

5. Súťažné podklady si môže uchádzač osobne vyzdvihnúť na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 1,  č. dverí 2  v pracovných dňoch  od 7.30 – 15.00 hod , alebo  písomne vyžiadať  na adrese : MsÚ Šahy, Hlavné námestie č.1 936 01 Šahy.   

6. Lehota viazanosti ponúk : minimálne 3 mesiace

7. Súťažná lehota :    do 15.11.2006 do 12.00 hodín .

8. Akceptačná lehota :    do 25.11.2006 

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnúť všetky predložené návrhy, alebo zrušiť súťaž.

 

 

V Šahách,  12.10.2006