P R I M Á T O R   M E S T A   Š A H Y

 

POZVÁNKA

             Na základe ustanovenia par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  36. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

25. januára 2006 o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dv.18.

P r o g  r a m :

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

-         vykoná: primátor mesta

2./ Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ. 

-         predkladá: prednosta MsÚ

3./ Interpelácia poslancov.

4./ Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na rok 2006.

-         predkladá: hlavná kontrolórka mesta

5./ Návrh rozpočtu mesta Šahy a rozvojového programu mesta na rok 2006.

  -  predkladá: primátor mesta

     Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Šahy na rok 2006.

-         predkladá: riaditeľ TS

Návrh rozpočtu základných škôl na rok 2006.

-         predkladajú: riaditelia jednotlivých ZŠ

6./ Návrh plánu kultúrnej činnosti mesta na rok 2006 .

     -   predkladá:  vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

7./ Návrh na nakladanie s nevyužívaným nehnuteľným majetkom mesta v správe

     VšNsP Šahy, n. o.

-         predkladá: vedúci odd. podnikateľskej činnosti a správy mjetku mesta MsÚ

8./ Organizačné opatrenia.

a)      Návrh na delegovanie zástupcu MsZ do Školskej rady ZSŠ v Šahách.

b)      Návrh na obnovenie ročných nájomných zmlúv.

c)      Návrh na zmenu uznesenia MsZ o verejnej dražbe VHZ.

d)      Návrh na predaj majetku mesta – PhDr. Fajčíková.

e)      Návrh na pridelenie mestských bytov.

9./ Informácia o aktivitách primátora mesta.

10./ Všeobecná diskusia.

11./ Uznesenie.

12./ Záver.             

                                                                     Ing. Ján Lőwy

primátor mesta