P R I M Á T O R   M E S T A   Š A H Y

 

POZVÁNKA

 

Na základe ustanovenia par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  Prvé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

20. decembra 2006  o 14.00 hod.

v obradnej sieni radnice.

P r o g  r a m :

 

1./ Otvorenie zasadnutia – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

-         vykoná: primátor mesta

 

2./ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta.. 

-         predkladá: predseda mestskej volebnej komisie

 

3./ Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta.

 

4./ Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva.

        

5./ Vystúpenie novozvoleného primátora mesta.

 

6./ Voľba mandátovej komisie, volebnej komisie a návrhovej komisie.

    

7./ Správa mandátovej komisie o overení výsledkov volieb do samosprávy mesta.

     -      predkladá: predseda mandátovej komisie

 

8./ Voľba zástupcu primátora mesta.

 

9./ Voľba predsedov a podpredsedov komisií z radov poslancov MsZ.

      

10./ Schválenie platu primátora mesta.

 

11./ Určenie a schválenie sobášiacich.

 

12./ Diskusia.

 

13./ Schválenie uznesenia.

 

14./ Záver.

 

                                                                                               Ing. Ján Lőwy