P R I M Á T O R   M E S T A   Š A H Y

 

POZVÁNKA

 

Na základe ustanovenia par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  37. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

28. februára 2006 (utorok) o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dv.18.

P r o g  r a m :

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

vykoná: primátor mesta

2./ Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ. 

predkladá: prednosta MsÚ

3./ Interpelácia poslancov.

4./ Informácia o činnosti Klubu dôchodcov v Šahách a o výsledku prieskumu záujmu

     o umiestnení v domove dôchodcov alebo v domove sociálnych služieb pre dospelých

     z Hontiansko – poipeľského regiónu.

predkladá: vedúci správneho oddelenia MsÚ

5./ Správa o pripravenosti športových klubov a oddielov na jarnú časť súťaží.

predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

6./ Správa o činnosti Mestskej polície v Šahách v roku 2005.

    predkladá:  náčelník MsP

7./ Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Technických služieb mesta za rok 2005.

predkladá: riaditeľ TS

8./ Informácia o zápise žiakov do základných škôl v meste Šahy.

     predkladá: vedúca školského úradu pri SOÚ

9./ Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za II. polrok 2005.

     predkladá: hlavná kontrolórka mesta 

10./ Správa o výsledkoch inventarizácie a o stave majetku mesta.

predkladá: vedúca finančného oddelenia MsÚ a vedúci oddelenia podnikateľskej

činnosti a správy majetku mesta MsÚ

11./ Organizačné opatrenia.

 1. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o správe majetku mesta Šahy 02/MESTO-EB/2004.

 2. Informácia o trhu práce a nezamestnanosti v meste Šahy a v mikroregióne za rok 2005.

 3. Návrh na prijatie za dobrovoľného strážcu poriadku.

 4. Návrh na udelenie súhlasu na používanie napodobeniny erbu mesta Šahy.

 5. Návrh zmluvy o výkone práva poľovníctva.

 6. Návrh na priamy prenájom časti areálu zdravia.

 7. Návrh na priamy prenájom časti budovy bývalej SAD – Jasensky, Križan.

 8. Návrh na priamy prenájom Kultúrneho domu v časti mesta Preseľany - Schmidt.

 9. Návrh na priamy predaj majetku mesta – Moys.

 10. Návrh na zmenu VZN číslo 8/2004 o miestnych daniach.

 11. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy – Tóth.

12./ Informácia o aktivitách primátora mesta.

13./ Všeobecná diskusia.

14./ Uznesenie.

15./ Záver.

                                                                     Ing. Ján Lőwy

primátor mesta