P R I M Á T O R   M E S T A   Š A H Y

 

POZVÁNKA

 

Na základe ustanovenia par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  39. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

26. apríla 2006  o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dv.18.

P r o g  r a m :

 

 1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

  • vykoná: primátor mesta

 2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

  • predkladá: prednosta MsÚ

 3. Interpelácia poslancov.

 4. Výsledky hospodárenia mesta a schválenie záverečného účtu za rok 2005.

  • predkladá:  vedúca finančného oddelenia MsÚ

 5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti v I. štvrťroku 2006.

  • predkladá: hlavná kontrolórka mesta

 6. Správa o hospodárení spol. s r. o. ENERGO-BYTOS v roku 2005.

  • predkladá: konateľ spoločnosti 

 7. Informácia o vužívaní nehnuteľného majetku mesta Šahy.
  • predkladá: vedúci oddelenia podnikateľskej činnosti a správy majetku mesta MsÚ
 8. Informácia o výrube miestnych daní a poplatkov.
  • predkladá: vedúca finančného oddelenia  MsÚ
 9. Informácia o príprave Dní kultúry v Honte 2006.
  • predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ
 10. Informácia o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti v podmienkach mesta Šahy a o plnení zámerov Koncepcie sociálnej politiky mesta.
  • predkladá: vedúci správneho oddelenia MsÚ
 11. Organizačné opatrenia.
  1. Návrh VZN mesta Šahy č. 2/2006 ktorým sa upravujú podmienky a spôsob realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany  detí a sociálnej kurately finančného charakteru.
  2. Voľba prísediacich z radov občanov do senátov Okresného súdu v Leviciach.
  3. Dvojjazyčné vyučovanie na Základnej umeleckej škole v Šahách.
  4. Návrh  prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Šahy.
  5. Návrh zámennej zmluvy – Slovenský vodohospodársky podnik š.p. B Bystrica.
  6. Návrh na priamy predaj pozemku – ZSE a. s. Bratislava.
  7. Návrh na priamy predaj pozemku – zámena pozemku – Pokorná.
  8. Návrh zmeny VZN mesta  Šahy č. 8/2004 –  daň za užívanie verejného priestranstva.
  9. Návrh Zmluvy o pôžičke medzi Mestom Šahy a VšNsP Šahy, n. o.
  10. Návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov – Nephro s. r. o.
 12. Informácia o aktivitách primátora mesta.
 13. Všeobecná diskusia.
 14. Uznesenie.
 15. Záver.

 

                                                                     Ing. Ján Lőwy

primátor mesta