P R I M Á T O R   M E S T A   Š A H Y

 

POZVÁNKA

 

Na základe ustanovenia par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  40. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

31. mája 2006  o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dv.18.

P r o g  r a m :

 

 1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

  • vykoná: primátor mesta

 2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

  • predkladá: prednosta MsÚ

 3. Interpelácia poslancov.

 4. Správa o predprojektovej a projektovej príprave stavieb zaradených do rozvojového programu mesta na rok 2006.

  • predkladá:  vedúci oddelenia výstavby a ŽP MsÚ

 5. Správa o zabezpečovaní zdravotníckej a lekáreňskej starostlivosti v meste.

  • predkladá: vedúci správneho oddelenia MsÚ

 6. Správa o stave pohľadávok na miestnych daniach a poplatkoch.

  • predkladá: vedúca oddelenia finančného MsÚ

 7. Informácia o spolupráci mesta s miestnymi cirkevnými zbormi.

  • predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

 8. Organizačné opatrenia.

  1. Návrh na zriadenie neziskovej organizácie za účelom výstavby a prevádzkovania Domova ošetrovania zdravotne postihnutých v Šahách.

  2. Návrh na uzavretie zámennej zmluvy pozemkov medzi Mestom Šahy a LIDL v.o.s.

  3. Návrh na uzavretie zámennej zmluvy pozemkov medzi Mestom Šahy a Máriou Gömöryovou. (Kasablanka)

  4. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Šahy a Nephro s. r. o. Šahy.

  5. Návrh na odkúpenie pozemku do majetku mesta  – Koháryová

  6. Návrh na odpredaj majetku mesta  – Slovenský vodohospodársky podnik š. p. Banská Štiavnica – potok Kamenica Preseľany

  7. Návrh na odpredaj majetku mesta – Lőrincz

  8. Návrh na odpredaj majetku mesta – Vidová

  9. Návrh na pridelenie mestských bytov

  10. Informácia o spôsobe realizácie projektu mesta s názvom „Koncepcia rozvoja mesta Šahy

  11. Zmluva o zriadení záložného práva – VšNsP Šahy, n. o.

 9. Informácia o aktivitách primátora mesta.

 10. Všeobecná diskusia.

 11. Uznesenie.

 12. Záver.

                                                                     Ing. Ján Lőwy

primátor mesta