P R I M Á T O R   M E S T A   Š A H Y

 

POZVÁNKA

 

Na základe ustanovenia par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  41. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

28. júna 2006  o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dv.18.

P r o g  r a m :

 

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

- vykoná: primátor mesta

2./ Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ. 

- predkladá: prednosta MsÚ

3./ Interpelácia poslancov.

4./ Informácia o spolupráci mesta so spoločenskými organizáciami.

- predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

5./ Správa o plnení rozvojového programu mesta na rok 2006.

- predkladá: vedúci oddelenia výstavby a ŽP MsÚ

6./ Informácia o príprave Dní kultúry v Honte 2006.

     - predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ 

7./ Správa o výkone matričnej agendy, osvedčovania dokladov a podpisov na Matričnom

     úrade v Šahách.

- predkladá: vedúci správneho oddelenia MsÚ

8./ Informácia o činnosti Spoločného obecného úradu so sídlom v Šahách.

- predkladá: prednosta MsÚ

9./ Informácia o plnení úloh na úseku evidovania samostatne hospodáriacich roľníkov

     a o poľnohospodárskej činnosti v meste.

- predkladá: vedúci správneho oddelenia MsÚ

10./ Návrh vecného plánu MsZ na II. polrok 2006.

- predkladá: prednosta MsÚ

11./ Organizačné opatrenia.

a)      Návrh na priamy predaj majetku mesta v k. ú. Tešmák – Bakai.

b)      Návrh na priamy prenájom nebytových priestorov VšNsP Šahy,n.o.–COR s. r. o.

c)      Návrh na obnovu kontokorentného úveru.

12./ Informácia o aktivitách primátora mesta a mestského úradu.

- predkladá: primátor mesta a prednosta MsÚ

13./ Všeobecná diskusia.

14./ Uznesenie.

15./ Záver.

                                                                     Ing. Ján Lőwy

primátor mesta