P R I M Á T O R   M E S T A   Š A H Y

 

POZVÁNKA

 

Na základe ustanovenia par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  42. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

26. aa 2006  o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dv.18.

P r o g  r a m :

 

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

 • vykoná: primátor mesta

 

2./ Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ. 

 • predkladá: prednosta MsÚ

 

3./ Interpelácia poslancov.

    

4./ Správa o činnosti Mestskej polície za I. polrok 2006.

 • predkladá:  náčelník MsP

 

5./ Návrh I. úpravy rozpočtu mesta Šahy na rok 2006.

 • predkladá: primátor mesta

 

6./ Informácia o činnosti športových oddielov pôsobiacich na území mesta a ich pripravenosť na zahájenie súťažného ročníka 2006/2007.  

 • predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ 

 

7./ Informácia o aktivitách primátora mesta.

 • predkladá: primátor mesta

     

8./ Organizačné opatrenia.

 1. Návrh zmluvy o prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta – VšNsP.

 2. Návrh na odvolanie a voľbu člena Správnej rady VšNsP Šahy, n. o. 

 3. Správa o kontrole využívania mestom odpredaných pozemkov.

 4. Návrh na zriadenie turisticko informačnej  kancelárie.

 5. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta.

 6. Návrh nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov – Ing. Gregor.

 7. Návrh na predaj majetku (pozemku mesta) FOTO Sylvia s. r. o.

 8. Informácia o žiadosti na priamy prenájom nebytových priestorov – Kooperatíva.

 9. Návrh zmien v zložení komisií MsZ.

 

9./ Všeobecná diskusia.

10./ Uznesenie.

11./ Záver.

                                                                     Ing. Ján Lőwy

primátor mesta