P R I M Á T O R   M E S T A   Š A H Y

 

POZVÁNKA

 

Na základe ustanovenia par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  43. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

23. augusta 2006  o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dv.18.

P r o g  r a m :

 

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

-         vykoná: primátor mesta

 

2./ Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ. 

-         predkladá: prednosta MsÚ

 

3./ Interpelácia poslancov.

    

4./ Správa o činnosti spol. s r. o. ENERGO-BYTOS za I. polrok 2006.

-         predkladá:  konateľ spoločnosti

 

5./ Správa o činnosti Technických služieb mesta Šahy za I.polrok 2006.

     - predkladá: riaditeľ TS

 

6./ Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2006.

     -    predkladá: vedúca finančného oddelenia MsÚ 

 

7./ Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2006.

-         predkladá: hlavná kontrolórka mesta

     

8./ Informácia o príprave škôl a školských zariadení na zahájenie školského roku 2006/2007.

     -    predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry,mládeže a športu MsÚ

 

9./ Informácia o príprave Dní kultúry v Honte 2006.

     -    predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

10./ Správa o hopodárení VšNsP Šahy, n. o. za rok 2005.

       -    predkladá: riaditeľ VšNsP

 

11./ Informácia o stave zamestnanosti v meste a o organizovaní aktivačnej činnosti.

       -    predkladá: vedúci oddelenia správneho MsÚ

 

12./ Informácia o daňových úľavách poskytnutých v súlade s VZN mesta č. 8/2004.

        -   predkladá: vedúca finančného oddelenia MsÚ

 

13./ Informácia o aktivitách primátora.

       -    predkladá: primátor mesta   

 

14./ Organizačné opatrenia.

       a) Návrh na dlhodobý prenájom časti pozemku pre zriadenie parkoviska k obchodnému

           domu BILLA.

       b) Návrh na priamy prenájom nebytových priestorov – Kooperatíva.

       c) Návrh na vypracovanie doplnku k Územnému plánu mesta Šahy.

       d) Návrh na priamy prenájom pozemku v k. ú. Tešmák – Jakuš.

       e) Žiadosť Správnej rady VšNsP Šahy, n.o. o súhlas na prenájom budovy pre účely

           vybudovania CT pracoviska.

       f) Žiadosť Správnej rady VšNsP Šahy, n. o. o súhlas na rekonštrukciu kotolne a rozvodov

           nemocnice, jej nájmom a založením.

       g) Návrh na pridelenie mestských bytov.

15./ Všeobecná diskusia.

16./ Uznesenie.

17./ Záver.

                                                                     Ing. Ján Lőwy

primátor mesta