P R I M Á T O R   M E S T A   Š A H Y

 

POZVÁNKA

 

Na základe ustanovenia par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  44. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

27. septembra 2006  o 14.00 hod.

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dv.18.

P r o g  r a m :

 

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

-         vykoná: primátor mesta

 

2./ Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ. 

-         predkladá: prednosta MsÚ

 

3./ Interpelácia poslancov.

 

4./ Informácia o vymáhaní nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch.

     -    predkladá: vedúca oddelenia finančného MsÚ

    

5./ Správa o plnení rozvojového programu mesta na rok 2006.

-         predkladá:  vedúci oddelenia výstavby a ŽP MsÚ

 

6./ Návrh II. úpravy rozpočtu mesta na rok 2006.

     -     predkladá: primátor mesta

 

7./ Informácia o plnení úloh mesta v oblasti požiarnej ochrany a stanovenie úloh pre

     ďalšie obdobie.

     -      predkladá: vedúci správneho oddelenia MsÚ

 

8./ Hodnotiaca správa priebehu Dní kultúry v Honte  2006.

     -    predkladá: vedúca odd. školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ 

 

9./ Informácia o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti v podmienkach mesta Šahy a

     o plnení zámerov Koncepcie sociálnej politiky mesta Šahy.

-         predkladá: vedúci správneho oddelenia MsÚ

       

10./ Informácia o využívaní nehnuteľného majetku mesta Šahy.

     -    predkladá: vedúci odd. podnikateľskej činnosti a správy majetku mesta MsÚ

 

11./ Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov

       samosprávy mesta Šahy.

       -    predkladá: primátor mesta

 

12./ Informácia o aktivitách primátora a mestského úradu.

       -    predkladá: primátor mesta a prednosta úradu

 

13./ Organizačné opatrenia.

   a) Prejednanie žiadosti o odkúpenie a následné prevádzkovanie zdravotníckych zariadení.

   b) Návrh na odpredaj majetku mesta formou verejnej dražby – MŠ Ul. Ľ. Štúra.

   c) Návrh na priamy predaj majetku mesta – MUDr. Blasko

   d) Návrh na priamy prenájom nebytových priestorov – Orange Slovensko.

   e) Návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov – Sociálna

       poisťovňa Levice.

   f) Návrh na priamy prenájom nebytových priestorov ZŠ – Colný úrad Nitra.

   g) Návrh na pridelenie mestského bytu.

      

14./ Všeobecná diskusia.

 

15./ Uznesenie.

 

16./ Záver.

                                                                     Ing. Ján Lőwy

primátor mesta