P R I M Á T O R   M E S T A   Š A H Y

 

POZVÁNKA

 

Na základe ustanovenia par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (v znení neskorších zmien a doplnkov)  z v o l á v a m  45. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

30. októbra 2006  o 14.00 hod. (pondelok)

v zasadačke mestského zastupiteľstva č. dv.18.

P r o g  r a m :

 

1./ Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

-         vykoná: primátor mesta

 

2./ Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ. 

-         predkladá: prednosta MsÚ

 

3./ Interpelácia poslancov.

 

4./ Informácia o situácii v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Šahy.

     -    predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ

    

5./ Prehľad výsledkov hospodárenia mesta za volebné obdobie (2003 – 2006).

-         predkladá:  vedúca finančného oddelenia  MsÚ

 

6./ Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za III. štvrťrok 2006.

     -     predkladá: hlavná kontrolórka mesta

 

7./ Informácia o návrhoch na udelenie ceny mesta, ceny primátora, čestného občana mesta.

     -      predkladá: primátor mesta

 

8./ Informácia o bytovej situácii v meste a o stave odpredaja mestských bytov.

     -    predkladá: vedúci odd. podnikateľskej činnosti a správy majetku mesta MsÚ 

 

9./ Informácia o aktivitách primátora.

       -    predkladá: primátor mesta  

 

10./ Organizačné opatrenia.

a)      Návrh na zrušenie Nemocnice s poliklinikou v Šahách.

b)      Návrh na priamy prenájom majetku mesta – Brezník.

c)      Návrh na priamy prenájom majetku mesta – JUDr. Didi.

d)      Návrh na priamy predaj majetku mesta – Ing. Píri.

e)      Návrh na priamy predaj majetku mesta – Foto Sylvia s. r o.

f)        Návrh na umiestnenie reklamných zariadení – billboardov  v k. ú. Šahy.

g)      Návrh na prenájom mestského bytu.

 

11./ Všeobecná diskusia.

 

12./ Uznesenie.

 

13./ Záver.

 

 

 

           

 

                                                                                                         Ing. Ján Lőwy

                                                                     Ing. Ján Lőwy

primátor mesta