Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šahy

Adresa: Hlavné námestie č. 26, Šahy

Štatutárny zástupca: József Mahulányi

Kantor: Miklós Szalai

Rímskokatolícka cirkev je dvetisícročná celosvetová náboženská organizácia. Jej ústredie sídli v Ríme, vo Vatikáne. Najvyšším predstaviteľom je pápež, t. č. Ján Pavol II. V poradí pápežov je 264. po sv. Petrovi. Po pápežovi nasledujú kardináli, biskupi, kňazi a diakoni. Každý kresťan má účasť na všeobecnom Kristovom kňazstve.

Katolícka cirkev sa po územnej stránke delí na cirkevné provincie /jednotlivé štáty/, diecézy, farnosti a rehoľné spoločnosti. Slovenská cirkevná provincia má 6 diecéz /biskupstiev/. Na čele každej je diecézny biskup. Mesto Šahy patrí do Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, ktorú vedie arcibiskup Mons. Ján Sokol.

Diecéza sa delí na farnosti. Na čele farnosti stojí kňaz, ktorého menuje diecézny biskup. Farnosti s väčším počtom veriacich majú aj pomocných duchovných, kaplánov, ktorí pomáhajú farárovi. Aj ich menuje biskup. 10–15 farností vytvára väčší územný celok, dekanát, na čele ktorého je biskupom menovaný dekan.

Centrom farskej rodiny je kostol. Šahanský kostol bol vyhlásený arcibiskupom za jubilejný chrám na rok 2000.

Duchovná služba sa zabezpečuje nepretržite. Katolícka cirkev chce aj v budúcnosti pomáhať každému, kto potrebuje pomoc a duchovnú útechu.