MESTSKÁ POLÍCIA

    

   Adresa: Mestská polícia Šahy, Hlavné námestie č. 1, Budova MsÚ, číslo dverí 10, PSČ 936 01

   Telefón: 036 - 7411 092,    Mobil: 0904-659 119

   E-mail: mpolicia@sahy.sk

 

Zloženie mestskej polície:  

 • Náčelník MP Šahy :  Mrázek Rudolf,  e-mail: nacelnik.mp@sahy.sk
 • Členovia MP Šahy :
  • Urblik Peter
  • Jankovič František
  • Záhorsky Arpád
  • Capák Roman
  • Máté Štefan
  • Szabó Karol

Monitoruje a vykonáva kontrolu : 

 • užívania verejného priestranstva 

 • otváracích  a zatváracích  hodín reštauračných zariadení

 • vyvážania domového odpadu na nepovolené skládky komunálneho odpadu, vyťahovanie a vyvoz obsahu septíkov /žúmp/ do intravilánu alebo exstra vilánu mesta a jeho priľahlých častí mesta

 • stavebných  povolení

 • drobných  stavieb

 • statickej dopravy na území mesta a v jeho priľahlých častiach

 • súhlasu na verejné kultúrne podujatia a ich priebeh /podieľa sa spolurozhodovaním/

 • verejného poriadku

 • podávania alkoholu  maloletým a mladistvým osobám

 • kontrolu majiteľov psov, zaplatené poplatky a dane s tým súvisiace

 • kontrolu a súpis odstavených autovrakov / vyrubovanie poplatku za užívanie verejného priestranstva /

 • používania parkovacích kariet v zóne s obmedzeným státím v zmysle VZN 5/01 /

 • nedisciplinovaných vodičov trestá uložením blokovej pokuty 

  

Žiadame občanov mesta aby si záležitosti, ktorými by sa mohli dopustiť porušenia platnej legislatívy a príslušných zákonov / štatút mesta a platné VZN/ dali čím skôr do súladu so zákonom na patričnom oddelení mestského úradu, čím sa vyhnú prípadným finančným postihom  zo strany MP Šahy.                                 

/poplatky za užívanie verejného priestranstva,  nezaplatené dane, penalizácia, blokové  

 pokuty, prípadne priestupkové alebo správne  konanie./

Príslušníci mestskej polície Vám radi poradia v rajónoch mesta, kde sa s nimi môžete stretnúť ako aj na riadiacej centrále MP Šahy na Hlavnom námestí č.4 osobne alebo na hore uvedených telefónnych číslach. Informujte sa radi poradíme sme tu pre Vás.

Dňa 29.09.2004 mestské zastupiteľstvo v Šahách schválilo novelu VZN /štatútu/ MP v Šahách spolu s organizačným poriadkom a rajónmi mesta. Mesto je rozdelené na 9 rajónov.

Rozdelenie mesta do rajónov  podľa ulíc a priľahlých  mestských častí s príslušným policajtom na ktorého sa môžete s dôverou obracať:

SPLOČNÉ RAJÓNY :

0 – Rajón: ulice -  Hl. námestie, J. Kráľa, Tabanská, B.Bartóka, Rotaridesa

7 – Rajón: miestna časť Preseľany

8 – Rajón: miestna časť Tešmák

 

JEDNOTLIVÉ RAJÓNY :

1 – Rajón : Szabó Karol  / ulice / : Mlynská, Ružová, A. Sládkoviča, J.Jesenského, Petőfiho,

                    1. Mája, Cintorínska,Obrancov Mieru

2 – Rajón  : Máté Štefan  / ulice / : Kapitulská, Školská, F.Rákocziho E.B. Lukáča, 

                     Podzámocká,Vinárska, Smreka, Kalvárenská, Parková, Tešmacká cesta

 3 – Rajón  : Capák Roman / ulice / SNP, Kpt.Nálepku, F.Fegyvernekyho, Vajanského,

                    M.M.Hodžu, Ľ. Štúra, Severná, Plášťovská cesta

4 – Rajón  : Jankovič František / ulice / J. Thúroczyho, Pivničná, Thúryho, B. Nemcovej,

                    Szokolyho, Agáthová, A. Kmeťa, Hangyášska cesta, Hangyáš

5 – Rajón  : Urblík Peter / ulice / Gyurkyho, Széchényiho, Szondyho, K.Miksátha,

                     Hviezdoslavova, M.R. Štefánika, Zs. Móricza, Mládežnícka

6 – Rajón  : Záhorsky Árpád / ulice / H. cesta, Bitúnková, Bernecká, Lesná, Madácha, 

                   Nemocničná,  Kuzmányho, Šipossa, Pongrácza, Záhradnícka, Železničná   

 

Pracovná doba:

 • Pondelok – štvrtok: 06.00 – 18.00, nočné  podľa aktuálnej požiadavky.

 • Piatok - sobota: 24 hodín denne  nepretržite.

 • Nedeľa: podľa aktuálnych požiadaviek primátora a vedenia mesta.