ŠTATÚT MESTSKEJ POLÍCIE

 

Obsah dokumentu:  ŠTATÚT MESTSKEJ POLÍCIE ŠAHY

 

Prílohy:              č.1  Organizačný poriadok

                           č.2  Disciplinárny  poriadok

 

 Grafická príloha:     Rajóny mesta s rozpisom ulíc

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šahy č. 6/2004

o mestskej polícii

   

Úvodné ustanovenie

 

 Mestské zastupiteľstvo v Šahách (ďalej len MsZ) v zmysle par. 6 a 11 ods. 3 písm. k/ zákona SNR č. 369/9O Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení ďalších zmien a doplnkov v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Šahy -  Š T A T Ú T Mestskej polície Šahy (novelizované znenie)

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1/ Účelom štatútu je v súlade so zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov vymedziť: (zákon č. 250/19994 Z. z . č.319/1999 Z. z. č . 333/2003 Z. z. )
· organizáciu a štruktúru mestskej polície,
· vzájomné vzťahy medzi náčelníkom, zástupcom a ostatnými príslušníkmi a zamestnancami 

  MP,
· určiť vzájomné vzťahy a zodpovednosť,
· postup pri vymenovaní a odvolávaní jednotlivých funkcionárov ,príslušníkov  polície a ďalšie

  otázky,
· vzťah mestskej polície k orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom a inštitúciám a

  pod.

Čl. 2
Postavenie mestskej polície

1/ Mesto Šahy zriadilo Mestskú políciu (ďalej len MP) na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Šahy č. 1 – V. /90 zo dňa 10.12.1990
2/ Mestská polícia je poriadkovým útvarom mesta pôsobiacim pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane majetku obce a občanov, ochrane životného prostredia v meste a plnení ďalších úloh vyplývajúcich zo zák. č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov, všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN ),uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora.
3/ Mestskú políciu tvoria príslušníci MP  ktorí sú zamestnancami mesta. Príslušníci MP (policajti) majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa.
4/ Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
5/ Pracovný vzťah MP upravuje zmluva medzi mestom a príslušníkom, ktorý prijíma podmienky služby pre mesto v policajnej profesii vyplývajúce zo:
a/ Štatútu MP Šahy

b/ iných všeobecne záväzných nariadení mesta, týkajúcich sa MP, platných v deň podpísania zmluvy a za podmienok uvedených v zmluve.

Čl. 3
Pôsobnosť mestskej polície

1/ Pôsobnosť MP je daná územím mesta Šahy aj s jeho priľahlými časťami
2/ Mimo tohto územia je pôsobnosť daná:
a/ rozhodnutím primátora mesta a dohodou s príslušnou obcou alebo mestom,
b/ v prípade spolupráce a dokončenia akcie započatej na území mesta.
3/ Na území mesta môžu pôsobiť aj členovia iných mestských alebo obecných polícií s vedomím primátora mesta pod velením náčelníka MP alebo ním povereného policajta.

čl. 4
Vzťahy orgánov mesta k mestskej polícii

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
PRIMÁTOR MESTA
NÁČELNÍK MP
MESTSKÁ POLÍCIA

1/ Primátor mesta:
a/ je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov a  pracovníkov MP,
b/ je autoritou pre disciplinárne konanie v zmysle Disciplinárneho poriadku MP.
2/ Mestské zastupiteľstvo:
a/ zriaďuje, alebo ruší MP ako svoj poriadkový útvar
b/ vymenúva prípadne odvoláva náčelníka MP na návrh primátora mesta
c/ schvaľuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov MP
d/ schvaľuje štatút MP.

 

Čl. 5
Organizácia mestskej polície a organizačná schéma
Organizačná štruktúra MP Šahy sa delí na dve hlavné zložky:

1/ riadiaco - administratívna:
a/ systém činnosti, vzťahujúci sa na riadiaco-administratívnu zložku je zameraný na riadenie výkonnej služby, evidencie, administratívne úkony
b/ riadiaco-administratívnu činnosť vykonávajú:
- náčelník MP
- zástupca náčelníka MP v jeho neprítomnosti

2/ výkonná - činná služba:
a/ je uskutočňovaná všetkými príslušníkmi MP v jednotlivých smenách
b/ je vykonávaná prostredníctvom
- hliadkovej činnosti
- vyhľadávacej činnosti
- zásahovej činnosti
- kriminálno-prevenčnej činnosti
- štatistiky a analýzy
Hliadková činnosť
- je vykonávaná pešo alebo motorizovane tak, aby policajný výkon bol efektívny a zaručoval predchádzanie kriminálnej činnosti v meste (prevencia).
Vyhľadávacia činnosť
- je vyhľadávanie čiastočne známych i neznámych príčin výskytu priestupkov a ich páchateľov za účelom ich zistenia a vyvodenia opatrení na udržiavanie verejného poriadku a ochranu občanov a ich majetku.
Zásahová činnosť
- vykonávajú ju príslušníci MP, ktorí vykonávajú hliadkovú činnosť motorizovane,
- je vykonávaná v prípade zistenia, príp. podozrenia zo spáchania priestupku alebo kriminálneho činu na základe oznámenia, prípadne vlastného zistenia.

Kriminálna - prevenčná činnosť
- je vykonávanie osvety a výchovy verejnosti a iných činností najmä príprava a realizácia kriminálno-prevenčných programov v záujme predchádzania kriminalite v meste.

Štatistika a analýza
- vedú a vykonávajú ju všetci príslušníci MP jednotlivo, štatistiku a analýzu za celú MP vykonávajú príslušníci poverení náčelníkom MP.

Čl. 6

Rajóny a útvar mestskej polície

1. Pre výkon policajnej služby pre mesto Šahy je územie mesta rozdelené na 9 rajónov ktoré sú zhodné s teritóriami jednotlivých častí mesta (príloha ) sú to :

 0 – rajón

 1 – rajón

 2 – rajón

 3 – rajón

 4 – rajón

 5 – rajón

 6 – rajón

 7 – rajón

 8 - rajón

 9 – rajón

 

2. Každý rajón tvoria ulice mesta a jeho mestské časti, má ich pridelený konkrétny príslušník MP ktorý zabezpečuje styk a komunikáciu s občanmi  prideleného rajónu a je zaň osobne zodpovedný.

3. Útvar MP je riadiace a komunikačné centrum MP ,slúžiace pre styk verejnosti s príslušníkmi MP počas pravidelných služieb.

 

Čl.7

Povinnosti a oprávnenia príslušníkov mestskej polície

Mestská polícia Šahy sa vo svojej činnosti riadi zák. č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Štatútom MP Šahy, a vykonáva i ďalšie úlohy, ku ktorým ju zmocňujú všeobecne záväzné nariadenia mesta Šahy.
Všetci príslušníci a zamestnanci MP sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh MP, alebo v súvislosti s nimi a ktoré v záujme osôb a organizácií vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou. Od povinnosti mlčanlivosti môže oslobodiť primátor mesta alebo náčelník mestskej polície.

Mestskú políciu Šahy tvoria:
a/ náčelník MP
b/ zástupca náčelníka MP
c/ policajt
d/ kadet
e/ občianski pracovníci
1/ Náčelník mestskej polície

Náčelník zodpovedá za dodržiavanie zákonnosti, koncepcie, vývoja a ďalšieho smerovanie MP, policajtov, dáva návrhy pre účinnú a efektívnu činnosť MP mestskému zastupiteľstvu, je v priamom styku s verejnosťou, primátorom a sleduje požiadavky na policajný výkon v meste. Zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.
Náčelník podáva správy primátorovi mesta:
- o situácii na úseku dodržiavania verejného poriadku
- o výsledkoch činnosti MP
- o závažných udalostiach ho informuje okamžite.

Ďalej plní nasledovné úlohy:
a/predkladá primátorovi a mestskému zastupiteľstvu požiadavky na zabezpečenie činnosti MP,
b/predkladá návrh príjmov i výdajov kapitoly MP na ďalší kalendárny rok a návrhy rozpočtových opatrení,
c/zodpovedá za čerpanie výdajov MP podľa schváleného plánu,
d/zabezpečuje odborný výcvik a školenie pracovníkov MP,
e/ podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov a zamestnancov MP,
f/ zodpovedá za majetok v správe MP,
g/predkladá primátorovi návrhy na realizáciu kriminálno-prevenčných programov na eliminovanie určitého druhu kriminality na území mesta,
h/ prideľuje alebo ukladá špecifické povinnosti alebo zodpovednosti podriadeným,
i/ je autoritou pre disciplinárne konanie v zmysle Disciplinárneho poriadku (DP) MP,
j/ podľa potreby vykonáva, alebo vedie vyšetrovanie v súlade s DP MP,
k/ zúčastňuje sa porád MP, vedie ich, vysvetľuje zámery v danej situácii, získava informácie a poznatky,
l/ informuje sa o problematike MP v iných mestách cez masmédiá a spoločné stretnutia,
m/ spolupracuje s riaditeľmi iných bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území mesta a s inými orgánmi,
n/ vystupuje a koná v mene MP voči orgánom PZ SR, prokuratúry, štátnym orgánom, orgánom mesta a organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto,
o/ zbavuje mlčanlivosti úplne, alebo čiastočne členov a zamestnancov MP,
p/ má všetky právomoci a oprávnenia ako ostatní členovia MP.
2/ Zástupca náčelníka mestskej polície
Zástupca náčelníka MP je menovaný náčelníkom. V prípade neprítomnosti náčelníka MP ho zastupuje v rozsahu úloh určených náčelníkom MP. Za svoju činnosť zodpovedá náčelníkovi.
Hlavné úlohy:
a/kontroluje výkonných policajtov,
b/je v styku s podriadenými, kontroluje ich policajný výkon, informuje ich o mimoriadnych pokynoch náčelníka o pridelených úlohách a iných činnostiach,
c/najmenej jedenkrát štvrťročne hodnotí členov MP a ich hodnotenie predkladá náčelníkovi,
d/kontroluje služobné záznamy,
e/sleduje aktivity policajtov vo výkone služby a kontroluje kvalitu ich písomných správ,
i/ dáva návrhy v oblasti disciplinárnej právomoci náčelníka,
j/zabezpečuje pravidelný výkon cvičných strelieb,

k/má všetky právomoci a oprávnenia ako ostatní členovia MP,
l/ plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka.

3/ Policajt
Policajtom je príslušník MP, po ukončení skúšobnej doby, preukázaní odbornej spôsobilosti a zložení sľubu.
Hlavné úlohy:
A/ plní úlohy stanovené v § 3 zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov:
a/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia
b/ spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov /pulty centralizovanej ochrany ,kamerový systém a pod.../
c/ dbá o ochranu životného prostredia v obci
d/ dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
e/ vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
f/ ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
g/ oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce.
h/ plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
i/ Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

B/ V zmysle ustanovení § 7 zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov je pri plnení úloh povinný najmä:
a/ dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, príp. pokynmi starostu,
b/ dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom,
c/ zakročiť podľa svojich možností a schopností a v medziach tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok,
d/ zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku, nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,
e/ oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu,
f/ poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach,
g/ oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti.

C/ V zmysle ustanovení zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov je pri plnení úloh oprávnený:
a/ vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
b/ ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh
c/ zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,
d/ presvedčiť sa, či ten koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takúto vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,
e/ prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce,
f/ zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami alebo ak ide o vozidlá podľa § 24 ods. 4/hľadané mot. vozidlá/
g/ požadovať preukázanie totožnosti /za podmienok ustanovených v § 9/
h/ požadovať vysvetlenie /za podmienok ustanovených v § 10/
i/  otvoriť byt /za podmienok ustanovených v § 11/
j/  odňať vec /za podmienok ustanovených v § 12/
k/ použiť donucovacie prostriedky /za podmienok ustanovených v § 13/

l/  použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla / za podmienok ustanovených v § 16a/

D/ Policajt okrem úloh a povinností uvedených v zák. č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov :
a/ neodkladne hlási všetky zmeny pohybu, zistené skutočnosti, začiatok, priebeh a ukončenie riešených prípadov, použitie donucovacích prostriedkov náčelníkovi,
b/ rieši a vybavuje podnety a sťažnosti, týkajúce sa verejného poriadku,
c/ vyvíja ďalšie aktivity a predkladá návrhy na účinnejšiu ochranu verejného poriadku a ochranu osôb a majetku,
e/ pokuty vybrané počas služby odovzdáva  náčelníkovi MP alebo ním poverenej osobe,
f/ sústavne si zvyšuje odbornú úroveň a fyzickú pripravenosť
g/ plní aj iné úlohy podľa pokynu náčelníka, zástupcu náčelníka.

4/ Kadet
Kadetom je zamestnanec MP počas trvania výcviku v skúšobnej dobe. Policajnú službu vykonáva jedine pod dozorom kvalifikovaného policajta MP, ktorý za tento výkon preberá zodpovednosť. Kadetom MP sú vydané strelné zbrane iba pri cvičných streľbách v rámci výcviku. Kadetom MP ďalej nie je vydaný služobný odznak a menovka. Rovnošata a preukaz kadetov sú označené nápisom „kadet“. Kadeti MP sa povinne zúčastňujú výcviku v dobe určenej náčelníkom MP. Kadetom MP nie sú vydané bloky na ukladanie blokových pokút, nie je povolené vydávať písomnosti v mene MP, riadiť služobné vozidlá MP, robiť záznamy do služobnej dokumentácie MP.

Čl. 8
Prijímanie príslušníkov mestskej polície

1/ Počet príslušníkov MP stanovuje mestské zastupiteľstvo podľa potrieb mesta.
2/ Príslušníci MP sú prijímaní na základe výberového konania.
3/ Predpokladmi pre zaradenie do výberového konania sú:
a/ vek najmenej 21 rokov
b/ fyzická spôsobilosť
c/ duševná spôsobilosť
d/ morálna bezúhonnosť
e/ ukončené úplné stredné vzdelanie
4/ Výberové konanie uskutočňuje komisia menovaná primátorom mesta
5/ Prijatí uchádzači sa stávajú kadetmi MP na obdobie 6 mesiacov.
6/ Po uplynutí 6-mesačnej doby, preukázaní odbornej spôsobilosti a vykonaní sľubu sú kadeti prijatí za príslušníkov MP.

Čl. 9
Vybavenie príslušníkov mestskej polície


1/ Súčasťou výstroje a výzbroje každého príslušníka MP je okrem policajnej rovnošaty:
a/ prenosná rádiostanica
b/ baterka
c/ krátka guľová zbraň
d/ náhradný zásobník nábojov
e/ obušok (tonfa)
f/  putá
g/ záznamník a pero
h/ gumené rukavice
i/  resuscitačné rúško
k/ pokutové bloky.


2/ Príslušníci MP vykonávajúci zásahovú činnosť na základe určenia veliteľa majú okrem základného vybavenia pridelené:


a/ osobný automobil označený z troch strán znakom mesta a nápisom „Mestská polícia“, vybavený automobilnou rádiostanicou a svetelným a zvukovým výstražným zariadením
b/ fotoaparát
c/ nepriestrelné vesty
d/ hasiaci prístroj
e/ lekárničku
f/ technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla

3/ V prípadoch, keď to vyžaduje povaha zásahu pre dosiahnutie sledovaného cieľa môže náčelník, alebo ním poverená osoba  nariadiť vykonanie zásahu s použitím neoznačeného služobného vozidla vybaveného automobilnou rádiostanicou a snímateľným výstražným svetelným zariadením.

4/ Podľa potreby môžu byť MP pridelené aj ďalšie technické prostriedky.

Čl. 10
Zbrane a vybavenie


1/ Príslušníci mestskej polície nosia pri pracovnej činnosti krátku guľovú zbraň.
2/ Za zbraň sa na tieto účely považuje krátka guľová zbraň, ktorej držiteľom je podľa osobitných predpisov mesto (zák. č. 246/93 Zb. o zbraniach a strelive v znení neskorších zmien). Zbraňou sa rozumie revolver alebo pištoľ ráže 9 mm, s minimálnou dĺžkou hlavne 5O mm a maximálnou dĺžkou hlavne 14O mm s jedno účinným spúšťacím tlakom, nie menej ako šesť a nie viac ako pätnásť ranový zásobník.
3/ Strelná zbraň sa nosí v puzdre.
4/ Príslušníci mestskej polície sú oprávnení používať zbraň len v prípade nutnej obrany a krajnej núdze (paragraf 13 a 14 Trestného zákona) a v prípade odvracania nebezpečného útoku, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve aby sa od útoku upustilo v zmysle § 19 ods. 3 zákona o obecnej polícii.
5/ Použitie zbrane pri výkone služby, ak je to nevyhnutné, najmä:
a/ na ochranu života príslušníka mestskej polície alebo života iného,
b/ pri výkone zadržania, keď iné menej násilné spôsoby sú neuspokojivé u osoby, ktorú príslušník MP odôvodnene považuje za nebezpečnú,
c/ na usmrtenie nebezpečného zvieraťa alebo zvieraťa, ktoré je tak ťažko zranené, že z hľadiska humánneho sa žiada oslobodiť ho od ďalšieho utrpenia alebo
d/ na výstrahu, či zavolať pomoc v dôležitom alebo naliehavom prípade, ak žiadny iný použiteľný spôsob nie je účinný.
6/ Policajným kadetom nie sú vydané zbrane len pri cvičných streľbách v rámci výcviku.
7/ Ak príslušník MP úmyselne či neúmyselne mimo streľby na terč alebo počas bežnej údržby zbrane vystrelí zo strelnej zbrane, je povinný informovať o udalosti náčelníka MP a náčelník okamžite nechá vyšetriť okolnosti.
8/ Ak náčelník úmyselne či neúmyselne mimo streľby na terč alebo počas bežnej údržby zbrane vystrelí zo strelnej zbrane, je povinný udalosť oznámiť komisii mestskej polície a táto sa bude dotazovať na okolnosti.
9/ Ak použitie strelnej zbrane náčelníkom alebo iným príslušníkom MP spôsobí smrť alebo poškodenie,  náčelník musí predložiť informáciu primátorovi a Okresnému riaditeľstvu PZ - operačnému dôstojníkovi.
10/Primátor po obdržaní správy v čo najkratšom čase overí informáciu a vykoná také ďalšie vyšetrovanie ak to považuje za nevyhnutné alebo účelné.
11/ Určení príslušníci MP sú poverení obsluhou a údržbou narkotizačnej zbrane na zneškodnenie túlavých zvierat.

Čl. 11
Výstroj, výzbroj a technické prostriedky mestskej polície


1/  Údržbu, drobné opravy a čistenie súčastí výstroje a výzbroje vykonáva každý príslušník MP na vlastné náklady.
2/   Poškodenie výstroje alebo výzbroje z nedbanlivosti je riešené opravou alebo náhradou na náklady príslušníka MP.
3/   Strata, alebo poškodenie identifikačnej karty, alebo služobného odznaku MP bude prešetrené a riešené i v  prípadnom  disciplinárnom konaní.
4/   Rovnošata príslušníkov MP je majetkom mesta.
5/   Po uplynutí doby opotrebenia sa rovnošata a súčasti výstroje stávajú majetkom príslušníka MP po odstránení a odovzdaní označenia príslušnosti k MP Šahy.
6/   Výstroj vydaná kadetom zostáva po ukončení doby výcviku majetkom mesta.
7/   Súčasti výzbroje po uplynutí doby opotrebenia je možné odpredať po predchádzajúcom súhlase primátora mesta.
8/   Každému príslušníkovi MP je umožnené nakúpiť si súčasti rovnošaty za nákupné ceny, za ktoré ich nakupuje MP.
9/Zmenu používania letnej, prechodnej a zimnej rovnošaty stanovuje rozhodnutím náčelník MP.

10/ So zvláštnym povolením primátora mesta majú príslušníci MP zapožičané zbrane na základe osobného zbrojného preukazu na nosenie i mimo služby.
11/ V mimoriadnych prípadoch, ak to vyžaduje povaha vykonávanej činnosti, môže náčelník MP nariadiť používanie civilného odevu vo výkone služby.
12/ Každému príslušníkovi MP, ktorý ukončí pracovný pomer v MP, je umožnené odkúpiť jednotlivé súčasti výstroje za  rovnakých podmienok ako v bode 5, za zostatkovú hodnotu

 / hodnota odvodená z nadobúdacej ceny s odčítaním alikvotnej časti ceny podľa doby používania/.

Čl. 12
Hodnosti mestskej polície, insígnie, služobné odznaky a oblečenie


1/ Mestská polícia Šahy používa hodnosti a označenia nasledovne:

náčelník MP
zástupca náčelníka MP
veliteľ hliadky
mestský policajt (MP)
kadet

2/ Ak mestská polícia má vyšetrovacie oddelenie, pred hodnosťou možno dať slovo „detektív“.
3/ Dôstojníci majú nosiť na svojich výložkách nasledovné insígnie opísané vo svojej hodnosti:
náčelník MP - 4 veľké strieborné hviezdy
zástupca náčelníka - jeden javorový list zlatý

veliteľ hliadky - jedna tehlička zlatá
 

4/ Policajti majú nosiť na pravom rukáve medzi lakťom a ramenom alebo podľa uváženia náčelníka na primeranom náplecníku nasledujúce insígnie opísané vo svojej hodnosti:
policajt - kovové písmená MPŠ na golieri 1 až 3 žlté zlomené pásky smerom dole
5/ Policajti  môžu podľa uváženia náčelníka nosiť kovové insígnie hodnosti na špiciach goliera košele ako doplnok k poddôstojníckym prymkam na rukáve.
6/ Všetky hodnosti môžu podľa uváženia náčelníka nosiť malé kovové písmená MPŠ na špiciach golierov košele, ak sa insígnie hodnosti nenosia na golieroch.
7/ Nasledujúce hodnosti majú nosiť na pokrývke hlavy insígnie opísané vo svojej hodnosti:
- náčelník mestskej polície - dvojitý rad vyšívaného vzoru dubového listu zlatou stužkou upevnený ku štítku, pozlátená páska,
- zástupca náčelníka - jeden rad vzoru dubového listu zlatou stužkou upevnený ku štítku, pozlátená páska.
8/ Ak sú príslušníci mestskej polície v uniforme, všetky hodnosti nosia odznak mestskej polície na hrudí nad okrajom ľavého vrecka kabáta alebo košele.
9/ Ak sú príslušníci mestskej polície v uniforme, všetky hodnosti nosia menovku nad okrajom pravého vrecka kabáta alebo košele.
1O/Tenká identifikačná karta veľkosti 85.7 x 54 mm je vydaná každému príslušníci na základe menovania za poriadkového policajta.
11/Identifikačná karta predná strana farebná potlač  s čiernou tlačou, jasne identifikujúca samosprávu a mestskú políciu, obsahuje hodnosť, meno, podpis, vlastnú fotografiu menovaného, dátum narodenia a podpis autority, ktorá ju vydala (primátor mesta).
12/Nová identifikačná karta je vydávaná každému príslušníkovi pri zmene hodnosti alebo každých päť rokov podľa toho, čo nastane skôr.
13/Všetkým hodnostiam je vydané puzdro z čiernej kože, veľkosti náprsnej tašky, určené na uchytenie identifikačnej karty a odznaku.
14/Uniformy a doplnky pre všetky hodnosti zahŕňajú nasledujúce položky aj ich materiál, farbu a štýl nasledovne:

- kabát
- nohavice (u žien sukňa)tmavo modrej  farby
- košeľa, dlhý a krátky rukáv bledomodrej  farby s nárameníkmi tmavo modrej farby
- modrá kravata, clip-on style
- čierny kožený opasok na nohavice
- čižmy kožené čiernej farby v úprave schválenej MP
- čiapka k uniforme mestského policajta
- zimná bunda farby tmavo modrej štýle schválenom MP
- poznávacie označenie na výložky
- kovový odznak na čiapku
- služobné a hodnostné insígnie
- odznak na hruď
- opasok ako súčasť vybavenia na nosenie výzbroje
- putá na ruky a uzatváracie puzdro na putá
- obušok

- menovka
- držiak na odznak a identifikačnú kartu.

15/Pri vydávaní strelnej zbrane sú vydané aj nasledujúce doplnky:

- čierne puzdro na zbraň
- uzatváracia brašňa na zásobníky.


16/Policajní kadeti, kým sú vo výcviku, nosia uniformu schválenú mestskou políciou.
17/ Menovanie do hodnosti:
a/ Každý príslušník MP môže byť menovaný do hodnosti na základe funkčného zadelenia s prihliadnutím na preukázateľnú odbornú úroveň a osobné hodnotenia.
b/ Do hodnosti MPŠ je menovaný každý príslušník MP po zložení sľubu a podpísaní pracovnej zmluvy.
c/ Do poddôstojníckych hodností  menuje príslušníkov MP vydaním menovacieho dekrétu náčelník MP.
 d/ Zníženie hodnosti je možné vykonať výlučne v súlade s disciplinárnym konaním v zmysle DP MP rozhodnutím autority, ktorá vydala menovací dekrét.

f/ Najvyššia dosiahnuteľná hodnosť vzhľadom na funkčné zadelenie príslušníkov MP je:

 - zástupca náčelníka MP
 - veliteľ hliadky


Čl. 13
Policajný výcvik


1/ Kadeti majú byť počas výcviku označovaní ako kadeti v súlade s týmto štatútom.
2/ Právomoc kadetov platí aj v mestách, kde sa výcvik vykonáva.
3/ Náčelník môže ustanoviť minimálny výcvik pre príslušníkov mestskej polície.
4/ Výcvik sa uskutočňuje na základe spracovaného plánu výcviku, ktorý spracováva a za jeho plnenie zodpovedá náčelník MP.
5/ Výcvik sa musí uskutočňovať v súlade s prijatou koncepciou a smerovaním MP vyplývajúcou z koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta Šahy.

Čl. 14
Dokumentácia mestskej polície


1/ Mestská polícia vedie túto základnú dokumentáciu:
a/ záznamy zo služby
b/ záznamy o pohybe a činnosti príslušníkov MP
c/ kniha výdajov zbraní
d/ kniha o pohybe doporučenej pošty doručovanej príslušníkmi MP
e/ kniha príchodov a odchodov pracovníkov MP
f/ inventárny zoznam materiálu, DHIM a základných prostriedkov, ktoré používa MP
g/ záznamy o používaní motorových vozidiel
h/ denník spisov (evidencia došlej a odoslanej pošty)
i/  kniha faktúr
j/  záznamy o odvádzaní finančných prostriedkov z blokových pokút
k/ kniha evidencie streliva
2/ Podľa potreby sa vedú aj iné záznamy a dokumentácie na základe nariadenia náčelníka MP.


Čl. 15
Pracovná doba


1/ Do pracovnej doby príslušníkov MP sa započítava okrem času priameho výkonu zamestnania taktiež:
a/ čas strávený odborným a fyzickým zdokonaľovaním organizovaným MP na základe rozhodnutia náčelníka MP,
b/ čas strávený svedeckou výpoveďou alebo podávaním vysvetlenia na súde, prokuratúre, oddeleniach PZ SR ak to súvisí s výkonom práce v MP,
c/ čas strávený na pracovných stretnutiach MP na základe rozhodnutia náčelníka,
d/ čas strávený zabezpečovaním zvláštnych akcií na základe rozhodnutí náčelníka MP.
2/ Náčelník MP môže nariadiť pracovnú pohotovosť ktorémukoľvek alebo všetkým príslušníkom MP.
3/ Náhrady za práce nadčas sú riešené osobitne v odmeňovacom poriadku MP.


Čl. 16
Odmeňovanie príslušníkov mestskej polície


Odmeňovanie príslušníkov Mestskej polície Šahy sa uskutočňuje v zmysle platných zákonov, rozhodnutí  MsZ  a primátora mesta Šahy vo veciach odmeňovania. Zmenu v odmeňovaní možno vykonať len zákonom príp. v zmysle zákona uznesením MsZ.

Čl.17

Spoločné zrušovacie a záverečné ustanovenia

 

Touto VZN sa ruší štatút  o mestskej polícii v Šahách zo dňa 27.08.1992.

 

Čl.18

Spoločné a záverečné ustanovenie

   Táto VZN bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva v Šahách č. 22 – V.a/04 Z zo dňa 29.09.2004 a týmto dňom nadobúda platnosť. Účinnosť nadobudne  15 – tým  dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Šahy.

   

             Ing. Ján Lőwy                                                  Rudolf Mrázek v. r.

 

         Primátor mesta Šahy                                               Náčelník MP Šahy

 

Disciplinárny poriadok

 

Čl.1

Disciplinárny poriadok a vnútorná disciplína

 

1/ Otázky vo veciach vnútornej disciplíny, podávania sťažností na konanie príslušníkov mestskej polície a ich vybavovania sú obsahom Disciplinárneho poriadku Mestskej polície Šahy (tvorí prílohu  Štatútu).


DISCIPLINÁRNY PORIADOK Mestskej polície Šahy je spracovaný v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce , ako i zákona č.564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 250/94 Z.z.

z.č.319/1999 Z.z. z. č.333/2003 Z.z. a zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Úlohou disciplinárneho poriadku je vymedziť:

- základný štandard správania príslušníkov MP
- kódex správania a disciplíny
- riešenie sťažností od verejnosti na činnosť príslušníkov MP
- vnútornú disciplínu a suspendovanie
- postihy za preukázateľné zavinenie a zavinenie z nedbanlivosti.

Čl. 2

Výklad základných pojmov

1. Zákonom sa rozumie zákon č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 25O/94 Z.z.  z.č.319/1999 Z.z. z .č . 333/2003 Z.z.
2. Veliteľom sa rozumie náčelník, zástupca náčelníka alebo náčelníkom poverený člen MP.
3. Sťažnosťou sa rozumie akékoľvek písomné alebo ústne oznámenie podané verejnosťou náčelníkovi či jeho zástupcovi, uskutočnené v písomnej podobe a podpísané sťažovateľom, ktorý kritizuje správanie príslušníka  MP alebo poukazuje na nedostatky samotnej MP, ak táto neplní dostatočne svoju službu očakávanú verejnosťou.
4. Zamestnancom mestskej polície je osoba, ktorá vykonáva inú prácu než príslušníci mestskej polície, t.j. občiansky pracovník.

Čl. 3
Štandard správania


1. Od všetkých príslušníkov mestskej polície (MP) sa vyžaduje vysoký štandard policajnej disciplíny.

2. Všetci hodnosťou vyššie postavení a nadriadení majú byť príkladom pre ostatných príslušníkov MP v plnení svojich úloh, majú postupovať presne v zmysle svojich povinností a nestrannosti pri rokovaní s podriadenými a majú objektívne posudzovať disciplinárne záležitosti.

3. Príslušník MP nepodlieha vnútro disciplinárnemu trestu, vrátane zníženia hodnosti alebo prepustenia, kým nebola sťažnosť na príslušníka MP prešetrená, prípadne nebolo ukončené šetrenie vo veci vnútro disciplinárneho priestupku, až na tieto výnimky:
a/ službu v MP možno príslušníkovi zrušiť v počiatočnom období v rámci skúšobnej doby,
b/ ak bude sťažnosť stiahnutá , príslušník MP nemôže byť pokarhaný,
c/ príslušník MP môže byť prepustený na základe usvedčenia pri obvinení  za trestný čin na základe súhrnu dôkazov v súlade s platnými zákonmi SR v súlade s platnými právnymi normami,
d/ ak náčelník vedie prešetrovanie v súlade s disciplinárnym poriadkom (DP) na základe pokynu zamestnávateľa a uvádza, že niektorý príslušník MP nevykonáva alebo je neschopný vykonávať svoje povinnosti vyhovujúcim spôsobom, alebo jeho správanie je také, že nezodpovedá požiadavkám jeho postavenia, náčelník v zhode s DP môže navrhnúť zamestnávateľovi:
d.a/ znížiť hodnosť príslušníka, aj jeho plat v súlade s hodnosťou, do ktorej je prevedený,
d.b/ ukončenie pracovného pomeru s týmto príslušníkom v zmysle príslušného  paragrafu  ZP.
4. Aby náčelník MP mohol vykonávať svoje povinnosti a funkcie v súlade s pokynmi primátora mesta, je povinnosťou každého príslušníka MP poskytnúť pomoc v overovaní skutočností súvisiacich s prešetrovaním sťažnosti.

Čl. 4

Kódex správania a disciplíny

1. Príslušník MP podlieha disciplinárnemu postihu, ak
a/ sa správa diskreditujúco tým, že sa dopúšťa výtržnosti alebo svojím správaním poškodzuje disciplínu či diskredituje meno MP 
- napadne niektorého príslušníka MP
- koná proti opatreniam Štatútu , DP alebo proti ich ustanoveniam,
b/ porušuje disciplínu
- slovom alebo činom
- prejavuje neposlušnosť pri vykonávaní zákonných povinností bez náležitého ospravedlnenia,
c/ zanedbáva povinnosti
- zanedbáva alebo bez náležitého ospravedlnenia nevykonáva promptne a usilovne povinnosti príslušníka MP,

- ak nepracuje podľa predpisov alebo opustí pôsobisko či iné miesto služobného výkonu bez povolenia alebo postačujúcej príčiny, alebo opustí miesto služobného výkonu so súhlasom, ale bez príčiny sa bezodkladne nevráti.
- chýba z policajnej služby bez náležitého ospravedlnenia,
d/ klame a podvádza tak, že
- zámerne alebo z nedbanlivosti podpisuje falošné, zavádzajúce či nepresné ústne alebo písomné výpovede alebo zápis v niektorom úradnom dokumente či zázname alebo podobných záležitostiach, ktoré sa týkajú oficiálnej služby
- bez adekvátneho ospravedlnenia ničí, komolí a zatajuje akýkoľvek úradný dokument či záznam, alebo neoprávnene mení, vyškrtáva, dopĺňa určitý zápis

e/ nevhodne vydáva informáciu tým, že
- bez oprávnenia poskytuje určitej osobe informáciu, ktorú vlastní ako príslušník MP (porušenie mlčanlivosti),
- poskytuje anonymnú informáciu komukoľvek alebo inému príslušníkovi MP,
- podpíše alebo dá do obehu petíciu alebo stanovisko týkajúce sa záležitosti mestskej polície mimo oficiálneho korešpondenčného kanála alebo ustanoveného postupu pri podávaní sťažnosti alebo pri výkone služby príslušníka ako predstaviteľa policajnej únie, asociácie či federácie,
f/ je angažovaný do korupčnej činnosti tým, že
- chybne účtuje alebo nesprávne vráti či nevráti okamžite peniaze alebo podiel (majetok), ktorý dostal ako príslušník MP počas služby,
- má finančný dlh alebo iný záväzok voči nejakej osobe v takom zmysle, že by to mohlo ovplyvniť vlastný výkon jeho služby ako príslušníka MP
- nevhodne využíva (zneužíva) svoje postavenie príslušníka mestskej polície na súkromné zvýhodňovanie,
g/ zneužíva autoritu tým, že
- bez patričnej alebo dostačujúcej príčiny vykoná zadržanie,
- používa zbytočné násilie (nadmernú silu) alebo kruto zaobchádza so zdržaným či inou osobou, s ktorou príslušník MP môže prísť do kontaktu pri výkone služby,
- je nezdvorilý alebo necivilizovaný voči komukoľvek z verejnosti s ohľadom na všetky okolnosti,
h/ neoprávnene používa strelné zbrane tým, že
- počas služby bez oprávnenia nosí inú strelnú zbraň než tú, ktorá mu bola vydaná MP,
- počas služby vystrelí z inej zbrane, než s ktorou bol vycvičený a nepodá správu o tejto udalosti nadriadenému tak skoro, ako je to možné alebo
- je neopatrený so zbraňou alebo nebezpečne zaobchádza a používa akúkoľvek inú zbraň cez dobu výkonu služby alebo pri údržbe služobnej zbrane,
i/ poškodzuje majetok mestskej polície tým, že
- zámerne alebo z nedbalosti spôsobí škodu, stratu alebo poškodenie majetku polície či iného majetku zvereného do starostlivosti mestského policajta alebo
- neoznámi okamžite akúkoľvek stratu alebo poškodenie tohto majetku z akejkoľvek príčiny,
j/ je dôvodne podozrivý z trestného činu na základe súhrnu dôkazov v zmysle platných zákonov a z dôvodu viny nemôže vykonávať ďalšiu službu mestského policajta,
k/ užíva alkoholické nápoje alebo nemedicínsku drogu spôsobom, ktorý ovplyvňuje jeho výkon tým, že
- následkom požitia omamujúcej tekutiny alebo drogy pred nástupom pravidelnej služby alebo počas služby je nespôsobilý jej výkonu,
- bez oprávnenia pri výkone služby požije alebo prijme od inej osoby nejakú omamujúcu tekutinu alebo drogu,
l/ oblieka sa nevhodne alebo je neupravený pri nosení uniformy počas služby, je neupravený alebo má ošumelý vzhľad,
m/ je účastníkom disciplinárneho priestupku tým, že napomáha alebo je zhovievavý voči jeho účastníkom alebo vedome je účastníkom disciplinárneho priestupku v zmysle tohto ustanovenia.
n/ pokúša sa v akomkoľvek zmysle dopustiť disciplinárneho priestupku podľa tohto ustanovenia.
2. Ak sa v šetrení dokáže, že príslušník MP bol účastníkom priestupku, náčelník MP je povinný informovať primátora mesta ako bolo obvinenie dokázané a o návrhu na uloženie trestu podľa závažnosti zavinenia.
3. Ak náčelník zistí, že príslušník MP sa dopustil disciplinárneho priestupku a bol oboznámený o spôsobe uloženia trestu, náčelník môže
a/ navrhnúť zamestnávateľovi ukončiť s ním pracovný pomer (závažné porušenie pracovnej disciplíny),
b/ požiadať príslušníka MP o rezignáciu z mestskej polície a ak príslušník MP do 7 dní tak nespraví, môže navrhnúť zamestnávateľovi s ním ukončiť pracovný pomer (hrubé porušenie pracovnej disciplíny),
c/ navrhnúť zníženie hodnosti,
d/ navrhnúť uloženie pokuty, nepresahujúcej jednomesačný plat príslušníka mestskej polície s časom na zaplatenie podľa určenia primátorom (pokutu je možné uložiť len z platovej nadstavby, nie je možné krátiť tarifný plat),
e/ navrhnúť suspendovanie príslušníka s krátením mzdovej nadstavby a príplatku za hodnosť,
f/ príslušníka MP úradne - písomne upozorniť.
4. Ak náčelník zistí, že príslušník MP sa dopustil disciplinárneho priestupku a bolo oznámené, že mu bude udelený menší trest, náčelník môže
a/ úradne napomenúť príslušníka - písomne
b/ navrhnúť suspendovať príslušníka MP až do výšky mesačného odňatia nadtarifnej zložky platu s odňatím príplatku za hodnosť alebo pokutovať príslušníka MP až do výšky mesačného odňatia nadtarifnej zložky platu bez odňatia príplatku za hodnosť.

Čl. 5
Sťažnosti verejnosti


A. Sťažnosti verejnosti
1. Náčelník mestskej polície alebo príslušník MP menovaný náčelníkom je dôstojník pre styk s verejnosťou, ktorý vybavuje sťažnosti v zmysle týchto ustanovení.
2. Občan z verejnosti môže podať sťažnosť na príslušníka MP vrátane jej náčelníka
a/ ktorému koľvek príslušníkovi MP
b/ priamo primátorovi mesta do 3O dní po udalosti, ktorá bola podnetom pre sťažnosť,
c/ náčelníkovi MP, ak smeruje proti príslušníkovi MP.

3. Osoba, ktorej sťažnosť bola doručená má
a/ zaznamenať sťažnosť,
b/ informovať o nej náčelníka MP,
c/ postúpiť sťažnosť zamestnávateľovi (primátorovi mesta).B. Podávanie sťažnosti
1. Občan môže podať sťažnosť uvádzajúcu chyby mestskej polície nezlučujúce sa s očakávaním verejnosti
a/ náčelníkovi alebo príslušníkovi MP,
b/ zamestnávateľovi (primátorovi mesta).

2. Osoba, ktorej sa sťažnosť podáva, má
a/ zaznamenať sťažnosť
b/ doručiť zamestnávateľovi.

3. O výsledku šetrenia sťažnosti na príslušníka MP informuje sťažovateľa primátor mesta, ktorý v kópii dá na vedomie spôsob vyšetrenia a trestu náčelníkovi MP.

C. Vzatie sťažnosti späť
1. Sťažovateľ môže stiahnuť sťažnosť späť kedykoľvek tým, že doručí písomne stiahnutie sťažnosti , príp. telefonicky (do 3 dní je potrebné doložiť písomne).
2. Ak je sťažnosť stiahnutá späť, primátor mesta oboznámi dotknuté osoby o stiahnutí sťažnosti.

Čl. 6
Komisia mestskej polície


1. Komisia mestskej polície je poradným orgánom primátora mesta, ktorú zriaďuje primátor mesta.
2. Členmi komisie sú osoby menované primátorom mesta. Zloženie komisie môže primátor mesta kedykoľvek zmeniť.
3. Predsedom komisie je primátorom menovaná osoba.
4. Na základe pokynu primátora mesta komisia prejednáva sťažnosti verejnosti na správanie a činnosť MP a vnútro disciplinárne priestupky.
5. Z prešetrovania sťažnosti je verejnosť vylúčená. Pojednávanie vo veci vnútornej disciplíny nie je prístupné verejnosti.
6. Pri prejednávaní sťažnosti alebo vo veci vnútornej disciplíny sú prítomní:
- členovia komisie mestskej polície
- náčelník MP príp. poverený zástupca
- sťažovateľ
- príslušník MP, ktorý je subjektom sťažnosti alebo disciplinárneho konania,
- každý, koho práva môžu byť konaním príslušníka MP dotknuté.
7. Pri prejednávaní sťažnosti komisiou MP musí byť dokazovanie na strane sťažovateľa.
8. Komisia mestskej polície môže po prejednaní sťažnosti alebo disciplinárneho priestupku navrhnúť primátorovi mesta:
a/ zamietnuť záležitosť,
b/ navrhnúť trest
c/ prisúdiť výšku nákladov, ak je to potrebné,
d/ zameniť disciplinárny postup alebo opatrenia za dohodu alebo spoločný súhlas.
9. Komisia ako poradný orgán primátora mesta môže primátorovi mesta ako zamestnávateľovi len navrhovať spôsob riešenia sťažnosti a disciplinárneho priestupku, ak o to primátor mesta požiada.
1O.Rozhodovacia právomoc vo veciach sťažnosti na príslušníkov MP a náčelníka, ako i vo veciach disciplinárnych priestupkov, je určená v zmysle ZP zamestnávateľovi, t.j. primátorovi mesta ako štatutárnemu zástupcovi i vo veciach pracovnoprávnych vzťahov mesta (zák. č. 369/9O Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - paragraf 13 ods. 5).
11. Rozhodnutie vo veci sťažnosti na príslušníka MP a náčelníka vynesie primátor mesta a o jeho obsahu písomne informuje:
- sťažovateľa
- náčelníka MP
- subjekt sťažnosti.

12.  Členmi komisie MP sú: predseda KVP, podpredseda KVP, primátor, zástupca primátora a  hlavná kontrolórka mesta.

 

 

 

             Ing. Ján Lőwy                                                  Rudolf Mrázek v. r.

         Primátor mesta Šahy                                               Náčelník MP Šahy