MESTSKÁ KNIŽNICA ŠAHY

MESTSKÁ KNIŽNICA

Adresa: Ul. Janka Kráľa 52, 936 01 Šahy

Telefón: 036/7410940

E-mail: kniznica.sahy@post.sk

Vedúca knižnice: Marta SOLMOŠIOVÁ

Knihovníčky:

·         Magdaléna MAJOROŠOVÁ

·         Mária ČERBOVÁ

·         Mária FORGÁČOVÁ  

·         Peter ŠTRBA

 

Knižnica Vám ponúka nasledovné tituly regionálnej literatúry na predaj:

 

František Danis -  Šahy:  130,- Sk

Danis Ferenc - Ipolyság:  130,- Sk

Csáky Károly - Istenek házai és szolgái:  160,- Sk

Dr. Kiss László - Orvostörténeti helynevek s Felvidéken:  279,- Sk

Sajó Sándor - Magyarnak lenni – versek:  180,- Sk  

 

 

KOLEKTÍVNE PODUJATIA 2006

 

Marec 

9. marca 2006             Literárny kvíz – žiakom III. ročníka ZŠ J. Kráľa

10. marca 2006          Život žien v dnešnej spoločnosti – prednášala Mgr. Mária Kardošová

14. marca 2006           Logické kvízy pre žiakov ZŠ J. Kráľa IV.ročník

16. marca 2006           Exkurzia – Študenti ZZŠ

21. marca 2006           Rada čítame – výber literatúry na čítanie žiakom ZŠLP III.A tr.

23. marca 2006           Literárni predstavitelia 19. storočia – kvíz - ZŠLP – VII.ročník

24. marca 2006           Exkurzia v knižnici – pre krúžok ZSMS – ZŠ na ul.E.B.-Lukáča

24. marca. 2006          Slovenský spisovatelia pre deti – Beseda pre žiakov ZŠ J.Kráľa II.tr.

28. marca 2006 – 2. apríla 2006 Týždeň slovenských knižníc

28. marca 2006           Slávnostný zápis do knižnice-1.ročník CZŠ FF

28. marca 2006           Vedomostná súťaž pre žiakov CZŠFF -2.ročn.ročník

28. marca 2006           Fantastická literatúra – ZŠ na ul. E. B. Lukáča 8.ročník

29. marca 2006           Literárny kvíz a hodina knižničnej výchovy pre CZŠFF- 3. ročník

29. marca 2006           Literatúra v živote detí – beseda, súťaž pre žiakov CZŠFF - 4. ročník

30. marca 2006           Mesiac knihy – literárna súťaž pre žiakov CZŠFF – 4. ročník

30. marca 2006           Hlavolamy, literárne súťaže – žiakom ZŠ na ul. E.B. Lukáča – 4. roč.

31. marca 2006          Beseda nad knihami – pre ZŠ na ul. E. B. Lukáča – 1.ročník

31. marca 2006           Literárna hodina žiakom 2.ročníka ZŠ na ul. E.B.Lukáča

10. marca 2006 – 30. apríla 2006 v priestoroch knižnice sú nasledovné výstavy:

                                   -Detské práce na tému BOSORKA- najlepšia práca bude logom

                                   úseku mládežníckej literatúry   

-         Jarné okenné ozdoby

-         Čitateľské denníky žiakov ZŠLP s vyuč. jaz. maď.

 

Február

7. februára 2006          Klub dôchodcov – Pavol Korpáš

17. februára 2006        Stretnutie so psychológom Dr. Péterom Hunčíkom

17. februára 2006        Ilustrácie v rozprávkových dielach – pre žiakov ZUŠ – vátvarný

                                   odbor

21. februára 2006        Klub dôchodcov – Stretnutie s včelárom – Alexander Kiss

24. februára 2006        Predstavenie novej knihy Ing. Františka Daniša: Šahy

28. februára 2006        Obvodné kolo s súťaži v prednese poézie a prózy v jazyku maď.

                                   v spolupráci s OZ  a OV Csemadok a Region. kult. stredisko NZ.

21. februára do 14.marca – Výstava výtvarných prác – József Attila – v spolupráci

                                   s regionálnym kultúrnym strediskom Nové Zámky

 

Január 2006

11. januára 2006         V ríše detských básní – pre II. ročník ZŠ na ul. E. B. Lukáča

18. januára 2006         Hodina knižnično-informatickej výchovy študentkám

                                   SOUT Hrkovce

23.januára 2006          Klub dôchodcov- Stretnutie s primátorom mesta Šahy

                                   Ing. Jánom Lőwym

 

 

Mestská knižnica ako kultúrne, vzdelávacie, informačné a sociálne centrum ponúka kultúrne, využitie, možnosť celoživotného vzdelávania, informácie z knižničných prameňov i prístup k internetu. Do roku 1960 mala štatút okresnej knižnice.

Od 1. októbra 2003 vyvíja svoju činnosť pri Mestskom úrade v Šahách. V súčasnej dobe poskytuje knižničné a informačné služby v meste Šahy a jeho častiach. Jej služby však využívajú čitatelia celého hontiansko-poipeľského regiónu.

Knižnično-historické pamiatky regiónu

Stopy po knižniciach sa objavujú v našom regióne už od stredoveku. Knižnicami sa mohli pýšiť nielen kláštory, ale aj súkromné osoby, hlavne z radov šľachty. Žiaľ, ešte aj pamiatky po týchto knižniciach boli zničené vo víre dejín.

Prvé zachované pamiatky, ktoré svedčia o náruživom zberateľstve kníh, pochádzajú z 18. storočia. Ide predovšetkým o súkromné zbierky, ktoré boli symbolom bohatstva šľachtických rodín, o prvé školské a ľudové knižnice, ktoré existovali v skromnejších podmienkach a požičiavali svoje zbierky.

Zo súkromných zbierok bola najvýznamnejšia v našom regióne knižnica Jánosa Breznyíka z Banskej Štiavnice so 4034 zväzkami, knižnica Pála Dacsoa z Kosihoviec /2000 zväzkov/, knižnica Antala Pécha z Banskej Štiavnice /400 zväzkov/, Luczenbacherova knižnica zo Szobu /2500 zväzkov/, knižnica Majthényiovcov z Leseníc /2344 zväzkov/, knižnica Zsigmonda Zmeskalla z Kostolných Moraviec /750 zväzkov/ a knižnica Rakovszkyovcov z Lontova /8000 zväzkov kníh/.

V roku 1834 bol založený Spolok Hontianskeho kasína a v roku 1873 pri spolku z verejných zbierok vybudovali prvú verejnú knižnicu. Darmi prispel kardinál János Simor, biskup Arnold Ipolyi a stoličný hodnostár Lajos Pongrácz /2900 titulov, spolu 3500 zväzkov/. Knihy boli uložené v čitárni v 9 skriniach, kde boli každý deň dostupné. Týždenne trikrát poobede od tretej do štvrtej hodiny vykonávala knižnica výpožičnú službu. Členské bolo 8 korún ročne.

V oku 1898 bolo otvorené Hontianske múzeum. V kultúrno-historických zbierkach múzea sa nachádzalo aj množstvo kníh. Podľa inventúry v r. 1912–13 knižnica múzea vlastnila už 6209 knižničných jednotiek.

Knižničná sústava na Slovensku po druhej svetovej vojne dosiahla veľkého rozkvetu. Hoci už od r. 1919 existoval zákon, podľa ktorého sa rozvíjali knižnice na Slovensku, len knižničný zákon z roku 1959 stanovil rozvoj Jednotnej sústavy knižníc na Slovensku.

 

Krátka história Mestskej knižnice v Šahách

Mestská ľudová knižnica v Šahách bola založená v roku 1948. Svoju činnosť začala v budove dnešnej predajne nábytku Frasch. Zastávala zároveň funkciu okresnej knižnice. O niekoľko rokov sa knižnica presťahovala do väčších priestorov, kde bolo možné vytvoriť samostatnú čitáreň, výpožičné priestory a kanceláriu /budova nad autobusovou zastávkou/.

Prvou riaditeľkou knižnice, ktorá zastávala túto funkciu niekoľko mesiacov, bola p. Brzová. Po nej nasledovala Anna Czölderová.

Do roku 1960 knižnica pôsobila ako okresná inštitúcia.

1. augusta 1960 nastúpila na post riaditeľky Mestkej ľudovej knižnice v Šahách Etela Horniaková. V tom čase bol počet obyvateľov mesta 4860, na jedného obyvateľa  pripadli 2 knihy, na jedného čitateľa 17 vypožičaných kníh.

V roku 1961 sa knižnica znovu presťahovala, tentoraz do budovy, ktorá do l. novembra 2004 slúžila pre účely knižnice. Okrem riaditeľky knižnice stáli v službách čitateľom 3 knihovníčky: na oddelení krásnej literatúry Georgína Morvayová, na oddelení mládežníckej literatúry Estera Gyekiczká, oddelenie náučnej literatúry viedla Mária Lacková.

1. augusta 1979 funkciu riaditeľa knižnice prevzal Štefan Čerba. Pričinením troch knihovníčok /krásna literatúra: Jurina Morvayová, mládežnícke oddelenie: Estera Gyekiczká, oddelenie náučnej literatúry: Marta Solmošiová/ dosiahla knižnica vynikajúce výsledky aj na okresnej úrovni. Intenzívnym doplňovaním dvojjazyčného knižničného fondu a rozmanitými knižničnými podujatiami sa dosiahol nesmierny rozvoj knižnice.

V roku 1983 J. Morvayová odišla do dôchodku a na úsek beletrie pre dospelých nastúpila nová pracovníčka Eva Hammersmithová, ktorá pracovala v knižnici do roku 1988.

V decembri 1989 mesto vytvorilo jednotnú kultúrnu inštitúciu, a to Mestské kultúrne stredisko v Šahách, ktorého súčasťou sa stala aj knižnica. V tomto období knižnica evidovala 1442 čitateľov, 50 574 výpožičiek a 150 podujatí. Vedúcou knižnice sa stala Marta Solmošiová.

Knižničné služby vykonávajú okrem vedúcej tri odborné pracovníčky: na oddelení krásnej literatúry Mária Čerbová, na oddelení mládežníckej literatúry Magdaléna Majorošová, na oddelení náučnej literatúry Mária Forgáčová.

V roku 1997 bol počet čitateľov knižnice 1530, z toho 658 detí. Čistý knižničný fond bol 37 053 zväzkov. Počet výpožičiek za rok 74 784. Prírastok knižného fondu za rok bol 694 zväzkov v hodnote 77 800 Sk.

Činnosť knižnice v rámci MsKS prebiehala pod vedením nasledovných  riaditeľov: Štefan Čerba /od r. 1990 do 31. júla 2000/, Ing. Gábor Béres /1. aug. 2000 do 31. dec.2001/, Mgr. Tibor Pálinkás /1 jan. 2002 do 31. aug. 2003/.

Od 1. sept. 2003 Mestská knižnica po zrušení MsKS patrí priamo pod odbor školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Šahách.

Knižnica v súčasnosti buduje svoj knižničný fond v slovenskom i maďarskom jazyku na troch oddeleniach:

– na oddelení literatúry pre deti a mládež,

– na oddelení krásnej literatúry pre dospelých,

– na oddelení odbornej a náučnej literatúry.

Po r. 2000 sa uskutočnila veľká očista knižničného fondu. Vyradilo sa obrovské množstvo opotrebovanej i zastaranej literatúry, takže stav knižničného fondu vykazuje v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Po uzavretí revízie knižničného fondu v roku 2004 predstavuje stav čistého fondu 30 000 zväzkov kníh.

Štyri odborné  pracovníčky vykonávajú nasledovné knižničné služby:

– absenčné a prezenčné výpožičky,

– bibliograficko-informačnú službu,

– vyhotovenie rešerší,

– telefonickú informačnú službu,

– internetovú službu,

– medziknižničnú výpožičnú službu,

– rezervovaciu službu.

Ročne sa uskutoční 70-80 podujatí pre dospelých a pre deti. Množstvo podujatí sa uskutoční svojpomocne, v rámci vlastných možností, ale sú pravidelné aj besedy so spisovateľmi, literárne večery, prednášky, podujatia z oblastí histórie a národopisy atď.

Pre deti organizujeme  literárne hodiny, prednášky, kvízy a súťaže. Často sú v knižnici inštalované výstavy ručných prác, výtvarných prác a čitateľských denníkov žiakov.

Už viac ako 15 rokov vyvíja úspešnú činnosť Literárny klub dôchodcov a 7 rokov Klub žien pri knižnici. Pravidelné mesačné podujatia ako i slávnostné stretnutia pri príležitosti rôznych sviatkov sa tešia veľkému záujmu a obľube medzi členmi.

Mestská knižnica od januára 2005 pracuje v nových priestoroch na sídlisku Tabáň na Ul. Janka Kráľa č. 52.

 

 

Činnosť Mestskej knižnice v Šahách

/Štatistické údaje z r. 2004/

Mestská knižnica v Šahách ako regionálne informačné centrum stojí v službách mesta s počtom 8000 obyvateľov a jeho okolia s počtom obyvateľov okolo 24 000.

V roku 2004 MsK bola presťahovaná do novej budovy, preto od 1. novembra 2004 do konca decembra bola prevádzka knižnice prerušená.

Štatistické údaje o činnosti knižnice sú vykázané len na 10 mesiacov.

Dvojjazyčný knižný fond knižnice tvorí 30 884 knižných jednotiek /50 % literatúry v slovenskom a 50 % v maďarskom jazyku/. Knižnica buduje aj fond audiovizuálnych dokumentov /gramoplatne, magnetofónové pásky a CD kazety/.

l300 čitateľov knižnice vypožičalo viac ako 56 300 knižničných dokumentov.

Ročný prírastok bol 480 zväzkov nových kníh /väčšinou zásluhou nadácií, sponzorov a darcov kníh/.

Knižný fond sa člení na 3 časti: literatúra pre deti, beletria a náučná literatúra pre dospelých.

Oddelenie detskej literatúry eviduje 750 čitateľov a taký počet je aj dospelých čitateľov /sem patrí aj mládež od 15 rokov/.

Knižničnú činnosť zabezpečujú 4 knihovníčky.

Pravidelne sa uskutočňujú kolektívne formy práce s knihou aj pre deti, aj pre dospelých. V roku 2004 knižnica uskutočnila 104 podujatí. Pre dospelých čitateľov sme organizovali besedy so spisovateľmi, literárne večery, podujatia literárnej kaviarne, prednášky z rôznych oblastí života /napríklad EÚ, história regiónu, národopis, folklór, odborné podujatia, praktické cvičenia atď./. Okrem toho sa uskutočňujú aj exkurzie na historické miesta, na podujatia múzea, galérie a pod.

Pre deti sú organizované literárne hodiny, literárne besedy a prednášky, literárne súťaže a kvízy. Inštalujeme výstavky v knižnici: ukážky z čitateľských denníkov, z ručných i výtvarných prác žiakov.

Školské literárne krúžky často vystupujú v knižnici a spestrujú podujatia aj pre dospelých.

Študentom sú organizované podujatia podľa potreby, informačné hodiny, literárne súťaže, predstavenia nových kníh, stretnutia s významnými osobnosťami.

Knižnica buduje katalógy a kartotéky.

Elektronizácia a internetizácia je hlavným cieľom našej knižnice. Popri vybudovaní kvalitného knižného fondu sa snažíme aj o to, aby sme pomocou výpočtovej techniky urýchlili knižnično-informačné procesy.

Veľký dôraz kladieme na propagáciu činnosti cez mestské i regionálne  noviny, cez mestskú televíziu a aj cez internetové stránky.

Klub dôchodcov pracuje 13 rokov /od r. 1991/ pri Mestskej knižnici v Šahách, v súčasnosti má okolo 30 členov. Najstarším občanom je 90 ročný Gyurász Lajos báči, ktorý je členom aj športového krúžku dôchodcov „Jantár“ /tento krúžok bol založený 19. marca 2002 pod vedením knihovníčky Márie Čerbovej/. Cvičenie dôchodcov prebiehalo každý týždeň /utorok/ v budove Csemadok-u.

Klub žien pri knižnici bol založený 25. septembra 1997. Táto kultúrna organizácia žien pomocou knihovníčok Marty Solmošiovej a Magdalény Majorošovej v snahe zabezpečiť osobný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj žien mesačne raz /prvý štvrtok v mesiaci/ uskutoční rôzne podujatia /prednášky, besedy, praktické cvičenia, návštevy kultúrnych podujatí atď./. Počet členiek klubu je 60.

Ročné plány podujatí sú zostavené podľa požiadaviek a záujmu členov klubov a návštevníkov knižnice.

Okrem uvedených aktivít knižnica pravidelne organizuje autorské besedy, literárne kaviarne, kvízy a rôzne súťaže, hudobno-literárne podujatia atď.

Knižnica buduje nasledovné katalógy:

– autorský,

– názvový,

– systematický.

Z výstrižkov z novín a časopisov sú vytvorené kartotéky na každom oddelení podľa vlastných potrieb /kartotéka osobností, regionálnych autorov, EÚ, národné hospodárstvo, životné prostredie, kultúra, šport, život žien, príležitostné básne, regionálne články, umenie, náboženstvo, národopis, dejiny, detské hry a hlavolamy atď./.

Knižnica v roku 2003 vypracovala 8 projektov na nákup literatúry a technických pomôcok.

V mesiaci máj 2000 knižnica obdržala od MsÚ Šahy počítačovú zostavu OPU Pentium II. V auguste bola objedaná doplnková služba ST Online Internet cez Slovenské Telekomunikácie a od septembra knižnica poskytla návštevníkom novú knižničnú internetovú službu.

Mestská knižnica v Šahách 1. novembra 2004 si zatvorila svoje brány v budove Hlavného námestia č. 23 a presťahovala svoj knižný fond do budovy základnej školy na sídlisku Tabáň.

 

Mestská knižnica v Šahách Vás pozýva na výstavu

KOLOMANA REFKU,

šahanského amatéra-medirytca,

ktorú môžete vidieť do konca júna 2005

v priestoroch Mestskej knižnice v Šahách na Ul. Janka Kráľa č. 52.

 

 

 

Pozývame Vás na besedu s redaktormi časopisu

Múltunk emlékei

Hosťami budú: dr. Szénássy Arpád, šéfredaktor

a redaktori Motesíky Arpád a Danis František.

Beseda sa uskutoční v nových priestoroch Mestskej knižnice Šahy

na sídlisku Tabáň

dňa 27. mája 2005, piatok o 17.00 hod.

 

 

 

Podujatia pre návštevníkov knižnice

 

            Pre deti :          hodiny literárnej výchovy

hodiny informatickej výchovy

literárne kvízy a hlavolamy

hry a hudobné podujatia

súťaže, zábavné podujatia

            Dospelým čitateľom:

autorské besedy

regionálne literárne podujatia

predstavenie nových kníh

literárne kaviarne

podujatia v spolupráci so súčasným amatérom-umelcom

výstavy

podujatia v rámci Klubu žien –     odborné prednášky a praktické cvičenia

návštevy kultúrnych podujatí

vzdelávacie podujatia

mimoknižničné podujatia

cvičenia

podujatia v rámci Klubu dôchodcov          literárno-hudobné podujatia

odborné prednášky dôchodcom

prednášky o životospráve

mimoknižničné podujatia

cvičenia

Kolektívne podujatia pre knihovníkov – sú organizované v spolupráci s Mestskou knižnicou Lajosa Katonu vo Váci:

– vypracovanie EU projektov, spolupráca medzi knižnicami v regióne Peštianskej župy /Vác, Szob, Szentendre/ a v okrese Levice /Šahy, Tekovská knižnica, Želiezovce, Plášťovce/, Komárno, Nové Zámky, Štúrovo.

Výsledky činnosti knižnice za rok 2004

  • Počet čitateľov: 1297
  • Počet výpožičiek: 56 337 knižničných dokumentov
  • Počet kolektívnych podujatí: 104
  • Prírastky kníh: 480 zväzkov

Celkový stav knižného fondu: 30 884 kníh v hodnote 1 443 969,- Sk v nasledovnom zložení:

odborná literatúra pre dospelých

8 093 ks

26 %

beletria pre dospelých

13 705 ks

44,4 %

odborná literatúra pre deti

1 183 ks

3,8 %

beletria pre deti

7 903 ks

25 %

z toho hudobniny

255 ks

 

Knižný fond sa buduje sústavne v slovenskom a maďarskom jazyku.

Čitatelia: knižnica má ročne 1500 čitateľov.

SLUŽBY ČITATEĽOM

Absenčné výpožičky

výpožičná doba 1 mesiac, v odôvodnených prípadoch môže byť kratšia

Prezenčné výpožičky

uskutočňujú sa v čitárni knižnice

Bibliograficko-informačná služba

z primárnych a sekundárnych informačných prameňov

Medziknižničná výpožičná služba

na žiadosť návštevníkov  knižnice

Rezervovacia služba

na žiadosť z KF knižnice

Služba Internet

cez výpožičné hodiny

Súbory kníh na žiadané témy

zostavujú pracovníčky knižnice z KF a pomocou kartoték

Katalógy knižnice

autorové, názvové, systematické

Kartotéky knižnice

sú budované z výstrižkov novín a časopisov (personálne, regionálne, spoločenskovedné, zemepisné, dejepisné, životné prostredie, ľudové zvyky, detské hry)

KOLEKTÍVNE FORMY PRÁCE KNIŽNICE

Literárny klub dôchodcov

pracuje od r. 1989 (besedy, prednášky, hudobno-literárne pásma, ľudové zvyky)

Klub žien

pracuje od r. 1997 (besedy, prednášky, literárne pásma, výstavy ručných prác)

Podujatia pre deti

hodiny informatickej výchovy, besedy, prednášky, literárne a zábavné kvízy, súťaže

Podujatia pre mládež

hodiny informačnej výchovy, besedy, prednášky

Podujatia pre dospelých

besedy, prednášky

  OTVÁRACIE HODINY

Pondelok

voľný deň

Utorok

 

13.00 – 17.00

Streda

8.30 – 11.30

13.00 – 17.00

Štvrtok

8.30 – 11.30

13.00 – 17.00

Piatok

 

13.00 – 17.00

Sobota

9.00 – 12.00

 

 Otváracie hodiny v mesiacoch júl a august

Pondelok

zatvorená pracovná doba

Utorok

 

13.00 – 16.00

Streda

9.00 – 11.30

13.00 – 18.00

Štvrtok

9.00 – 11.30

13.00 – 16.00

Piatok

 

13.00 – 16.00

Sobota

pracovné voľno

 

Vaše námety a pripomienky nám môžete poslať cez internet na adresu: kniznica.sahy@post.sk