HONTIANSKE MÚZEUM A GALÉRIA ĽUDOVÍTA SIMONYIHO

 

   

Adresa:

 • Hontianske múzeum,J. Rotaridesa 13, 936 01 Šahy

 • Galéria Ľudovíta Simonyiho, Pivničná 1, 936 01 Šahy

Telefónny kontakt: 036 7412365, 0904 990382

Otvárací čas:

 • utorok-piatok  9-16 hodín

 • sobota  9-12 hodín

Pozvánka: Výstava olejomalieb: Pokorný Lajos (Šahy)

Hontianske Múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho

Stále expozície Hontianskeho múzea v budove na adrese J. Rotaridesa 13, Šahy (pri mestskej tržnici ) v roku 2006:

 • História Hontianskeho  regiónu
  • Expozícia predstavuje návštevníkom múzea históriu Hontu (s dôrazom na stredný Hont, kde patria aj samotné Šahy) od stredoveku po 20. storočie. Politické dejiny približujú hlavne portréty významných politických a kultúrnych dejateľov, ako aj kópie a originály dokumentov. V rámci kultúrnej histórie môžu návštevníci spoznať aj spisovateľov, vedcov a politikov stredného Hontu prostredníctvom ich vystavených publikácií. Zaujímavými exponátmi sú chladné i ručné paľné zbrane z konca 19.- začiatku 20. storočia, darované Hontianskemu múzeu ešte pri príležitosti jeho vzniku v roku 1902.
 • Národopis Hontianskeho regiónu (s dôrazom na stredný a dolný Hont )

  • Obyvateľstvo stredného a južného Hontu sa živilo v minulosti hlavne z poľnohospodárstva. Tomuto životnému štýlu zodpovedá aj charakter expozície, ktorá predstavuje návštevníkom prevažne zariadenie a úžitkové predmety, typické pre sedliacke domácnosti koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia. Zaujímavé sú aj kroje tu žijúceho slovenského a maďarského etnika z toho istého obdobia. Návštevníkom predstavujeme aj typické náradia z remeselníckych dielní, a to napríklad náradia kováčske, obuvnícke, tesárske, kamenárske, klobučnícke, stolárske a kožušnícke. Zaujímavú súčasť výstavy tvoria historické náhrobné pomníky z 19. a zo začiatku 20. storočia.

 • Archeologické pamiatky Hontu  (s dôrazom na stredné Poiplie )

 • Vinárske tradície

 • Pamätník Holokaustu

  • V priebehu 19. storočia sa usadila v Šahách početná židovská komunita, ktorá mala značný podiel na hospodárskom rozvoji niekdajšieho župného centra. Táto komunita zanikla počas druhej svetovej vojny. Jej postavila pamiatku šahanská výtvarníčka Adriena Kutaková na základe objednávky pozostalých. Pomník pozostáva z umelecky stvárnenej spomienky na šahanské geto a z menoslovu šahanských židov, ktorí zahynuli tragicky počas holokaustu. Text na pomníku, nachádzajúcom sa na nádvorí múzea je uvedený v slovenčine, maďarčine, angličtine a v hebrejčine.

 • Náhrobné pomníky 18.- 19. Storočia

V prípade záujmu zabezpečujeme sprievodcu k prehliadke pamätihodností mesta- pre prihlásené skupiny návštevníkov. Cena sa rovná cene vstupného do múzea.

Krátkodobé výtvarné výstavy:

Galéria Ľudovíta Simonyiho:

 • Akvarely Eta H. Szöllősy (Szob, maďarská republika)                              január- február

 • Tvorba žiakov Výtvarného odbaru Základnej umeleckej školy v Šahách        marec

 • Ľudovít Pokorný- olejomaľby (jubilejná výstava šahanského výtvarníka )      apríl- máj

 • Kráľove Šahy- výstava z histórie medzinárodnej súťaže v prednese poézie     máj- jún   a prózy, historických a národopisných dokumentov z 19. storočia, literárnej a výtvarnej tvorby žiakov Základnej školy Janka Kráľa v Šahách     

 • Pueri Fabri  2006, výstava z oceneých prác medzinárodnej detskej výtvarnej   jún- júl súťaže   
 •  Domby Veronika- olejomaľby a akvarely výtvarníčky zo Székesfehérvár     júl- august (Maďarská republika)
 • Výstava úžitkového umenia z Komárna  september- október
 • Ziman Lajos- plastiky zo Szobu (Maďarská republika) október- november
 • Výtvarníci z Levíc november 2006- január 2007

   

Knižnica Hontianskeho múzea a galérie Ľudovíta Simonyiho

Knižnica inštitúcie sa nachádza v budove Hontianskeho múzea na adrese J. Rotaridesa 13 (tel. 036 7412365 ), a pozostáva z historickej knižnice a z modernej vedeckej knižnice. Historická knižnica bola založená v roku 1902 a pozostáva z odborných kníh i kalendárov z obdobia od 17. storočia po rok 1924. Nachádzajú sa v ňom aj knižne spracované administratívne súpisy Hontianskej župy z 19. storočia. Vedecká knižnica bola založená v roku 1992 a pozostáva z 5908 kusov brožúr i časopisov+3605 kusov odborných kníh prevažne s tematikou regionálnej histórie Hontu, histórie, národopisu, archeológie, dejín umenia, pedagógie. Sústreďujeme a zbierame aj ročníkové a diplomové práce vysokoškolských študentov z regiónu Hont.

Dostupnosť kníh:

 • Historická knižnica: verejnosti len interne, v čitárni Hontianskeho múzea. Externé pôžičky: len pre členov Klubu priateľov Múzea s galériou Hont. Externé aj interné vypožičanie kníh je bezplatné.

 • Vedecká knižnica: možnosť bezplatného interného a externeho vypožičania kníh aj pre verejnosť.

 • Otvárací čas: utorok-piatok: 9-16 hod.,  sobota 9-12 hod.

História:

Inštitúcia bola založená v Šahách v roku 1902 ako župné múzeum. Jej vznik iniciovala Hontiansko-župná múzejná spoločnosť na čele s Elemérom Pongráczom. Múzeum zaniklo v dôsledku zmien administratívneho členenia krajiny v roku 1924. Posledným kurátorom bol prvý uhorský olympionik Alajos Szokolyi. Znovuzaloženie inštitúcie ako mestského múzea sa udialo v roku 1992. Od roku 1995 funguje v dvoch budovách- na adrese J. Rotaridesa 13 (Hontianske múzeum) a na adrese Pivničná 1 ( Galéria Ľudovíta Simonyiho, predtým Hontianska galéria).

 

Výstavy:

V Hontianskom múzeu stále výstavy národopisu a dejín Hontianskeho regiónu. V Galérii Ľudovíta Simonyiho krátkodobé výtvarné výstavy. Inštitúcia zabezpečuje aj výtvarné výstavy pre Menora Saag Centrum Artis (obnovená synagoga  na Bartókovom nám. v Šahách).

Iná činnosť:

Inštitúcia sa zaoberá archeologickým výskumom regiónu, organizuje spoločenskovedné prednášky a vlastivedné exkurzie.

Iné zaujímavosti:

Pomník holokaustu na nádvorí Hontianskeho múzea, pamätná tabuľa 100 ročnej Hontiansko- župnej múzejnej spoločnosti a pamätná tabuľa Eleméra Pongrácza na fasáde Hontianskeho múzea, plastika Adrieny Kutakovej s názvom Vzťahy na nádvorí Galérie Ľudovíta Simonyiho.