VECNÝ PLÁN PRÁCE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAHÁCH

ROK 2004

 

 

13. riadna schôdza MsZ, dňa 28. januára 2004 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

    Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

   Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Návrh rozpočtu mesta na rok 2004

     Predkladá : primátor mesta.

5. Návrh rozvojového programu mesta na rok 2004

     Predkladajú: vedúci oddelenia výstavby a ŽP

6. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na rok 2004.

     Predkladá : hlavná kontrolórka.

7. Návrh plánu kultúrnej činnosti mesta na rok 2004.

    Predkladá : vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu

8. Aktualizácia VZM č.6/2001 o pôsobnosti mesta Šahy na úseku požiarnej ochrany

    Predkladajú: vedúci správneho oddelenia MsÚ a technik PO

9. Organizačné opatrenia.

10. Všeobecná diskusia.

11. Záver.

 

 

14. riadna schôdza MsZ, dňa 25.februára 2004 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

    Vykoná : primátor mesta.

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

   Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Správa  o  pripravenosti športových klubov a oddielov na jarnú časť súťaží.

    Predkladá : vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu a vedúci klubov a oddielov.

5. Správa o výsledkoch inventarizácie a o stave majetku mesta.

Predkladajú: vedúca finančného odd. a vedúci oddelenia  podnikateľskej činnosti a správy majektu mesta.

6. Návrh na využívanie nehnuteľného majetku mesta Šahy.

Predkladajú: vedúci oddelenia výstavby a ŽP  a vedúci oddelenia  podnikateľskej činnosti a    správy majektu mesta.

7. Informácia o výsledkoch hospodárenia vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Šahy,     

     n.o. za rok 2003

 Predkladajú : riaditeľ VšNsP a predseda správnej rady VšNsP

8. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Technických služieb za  rok 2003.

    Predkladá : riaditeľ TS.

9. Výsledky hospodárenia mesta a schválenie záverečného účtu.

    Predkladá : vedúca finančného oddelenia MsÚ

10. Správa o  výsledkoch kontrolnej  činnosti za  II. polrok  2003.

    Predkladá : hlavná kontrolórka mesta.

11. Informácia o plnení úloh mesta v oblasti požiarnej ochrany za rok 2003 a stanovenie

    hlavných úloh na rok 2004

     Predkladajú: vedúci správneho oddelenia MsÚ a technik PO

12. Správa o činnosti Mestskej  polície v Šahách v roku 2003.

    Predkladá : náčelník MsP

13. Organizačné opatrenia.

14. Všeobecná diskusia.

15. Záver.

 

 

15. riadna schôdza MsZ, dňa 31. marca 2004 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

    Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

    Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Správa o stave zamestnanosti v meste.

    Predkladá : vedúci správneho oddelenia MsÚ.

5. Správa o hospodárení spol. s r.o. ENERGO-BYTOS v roku 2003.

    Predkladá : konateľ spoločnosti.

6. Informácia o zápise žiakov do základných škôl v meste

     Predkladá : vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ.

7. Informácia o bytovej situácii v meste a o stave odpredaja mestských bytov.

    Predkladá  : vedúci odd.podn.činnosti a spr.majetku mesta

8. Správa  o  stave  životného  prostredia  -  príprava jarného upratovania.

    Predkladá : vedúci odd. výstavby a ŽP MsÚ, riaditeľ TS

9. Informácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja

     Predkladá : poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja za Hontiansko-Poipeľský región.

10. Organizačné opatrenia.

11. Všeobecná diskusia.

12.  Záver.

 

 

16. riadna schôdza MsZ, dňa 28. apríla 2004 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

    Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

   Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Správa o výsledkoch  kontrol vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta u organizácii    

    riadených mestom v I. štvrťroku 2004.

   Predkladá : hlavná kontrolórka mesta.

5. Informácia o  výrube miestnych  daní a  poplatkov.

   Predkladá : vedúca finančného oddelenia MsÚ.

6. Informácia o príprave Dní kultúry v Honte 2004.

   Predkladá : vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ.

7.  Organizačné opatrenia.

8.  Všeobecná diskusia.

9.  Záver.

                          

 

17. riadna schôdza MsZ, dňa 27. mája 2004 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

    Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

   Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Správa  o   zabezpečovaní  zdravotníckej  a  lekáreňskej    starostlivosti v meste.

   Predkladá : vedúci správneho oddelenia MsÚ, riaditeľ VšNsP Šahy, n.o., obvodní lekári,

                      vedúci lekární.

5. Správa  o predprojektovej a  projektovej príprave stavieb zaradených do rozvojového                                

    programu mesta na rok 2004.

   Predkladá : vedúci odd. výstavby a ŽP MsÚ.

6. Správa o činnosti Spoločného obecného úradu so sídlom v Šahách.

     Predkladá : prednosta MsÚ.

7.  Organizačné opatrenia.

8.  Všeobecná diskusia.

9. Záver.

 

 

 

18. riadna schôdza MsZ, dňa 30. júna 2004 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

    Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

   Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Správa o plnení rozvojového programu mesta na rok 2004.

   Predkladá : vedúci odd. výstavby a ŽP MsÚ.

5. Správa o  stave pohľadávok na úseku miestnych daní a poplatkov.

   Predkladá : vedúca finančného oddelenia MsÚ.

6. Informácia o situácii v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Šahy.

   Predkladá : prednosta MsÚ.

7. Informácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja.

     Predkladá : poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja za Hontiansko-Poipeľský región.

8. Informácia o príprave Dní kultúry v Honte 2004.

   Predkladá : vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu

9. Návrh vecného plánu práce MsZ na II. polrok 2004.

   Predkladá : prednosta MsÚ.

10. Organizačné opatrenia.

11.Všeobecná diskusia.

12.Záver.

 

19. riadna schôdza MsZ, dňa 28. júla 2004 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

    Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

    Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Správa o činnosti Mestskej polície za I. polrok 2004.

    Predkladá : náčelník MsP

5. Návrh I. úpravy rozpočtu mesta Šahy na rok 2004.

    Predkladá : primátor mesta.

6. Koncepcia bytovej politiky mesta Šahy do roku 2010.

    Predkladá  : vedúci oddelenia podn.činnosti a správy majetku mesta

7. Informácia  o   daňových  úľavách   poskytnutých  v  súlade  s  platným VZN mesta Šahy.

    Predkladá : vedúca finančného oddelenia MsÚ.

8. Informácia  o  činnosti športových oddielov pôsobiacich na území mesta a ich

     pripravenosť na zahájenie súťažného ročníka 2004/2005.

    Predkladá : vedúca odd. školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ.

9. Informácia o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti v podmienkach mesta Šahy,

    Predkladá : vedúci správneho oddelenia MsÚ

10. Organizačné opatrenia.

11. Všeobecná diskusia.

12. Záver.

 

 

 

20. riadna schôdza MsZ, dňa 25.augusta 2004 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

    Vykoná : primátor mesta.

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

   Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Správa o činnosti spol. s r.o. ENERGO-BYTOS za I. polrok 2004.

     Predkladá : konateľ spoločnosti.

5. Správa o činnosti Technických služieb za I. polrok 2004.

     Predkladá : riaditeľ TS.

6.  Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2004.

      Predkladá : vedúca finančného odd. MsÚ.

7.  Správa  o výsledkoch kontrolnej  činnosti za I. polrok 2004.

      Predkladá : hlavná kontrolórka mesta.

8.    Informácia o príprave škôl a školských zariadení na zahájenie školského roku  

     2004/2005.

      Predkladá : vedúca odd. školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ.

9.   Informácia o príprave  Dní kultúry v Honte 2004.

      Predkladá : vedúca odd. školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ.

10. Správa o hospodárení VNsP n.o. Šahy.

      Predkladá : preseda správnej rady VNsP.

11. Organizačné opatrenia.

12. Všeobecná diskusia.

13.      Záver.

 

 

 

21. riadna schôdza MsZ, dňa 28. septembra 2004 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

    Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

   Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Návrh koncepcie rozvoja zdravotníctva mesta Šahy.

   Predkladá  : MUDr.Csaba Tóth, predseda komisie.

5. Návrh koncepcie rozvoja školstva mesta Šahy.

   Predkladá  : prednosta úradu.

6. Návrh II. úpravy rozpočtu mesta Šahy na rok 2004.

    Predkladá : primátor mesta.

7. Informácia o plnení úloh mesta v oblasti požiarnej ochrany a stanovenie hlavných úloh 

    pre ďalšie obdobie.

    Predkladá : vedúci správneho oddelenia MsÚ.

8. Správa  o plnení rozvojového programu mesta na rok 2004.

     Predkladá : vedúci odd. výstavby a ŽP MsÚ.

9. Hodnotiaca správa priebehu Dní kultúry v Honte 2004.

     Predkladá : vedúca odd. školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ.

10. Organizačné opatrenia.

11.Všeobecná diskusia.

12.  Záver.

 

 

22. riadna schôdza MsZ, dňa 27. októbra 2004 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

    Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

   Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia polancov.

4. Správa o výsledkoch  kontrolnej činnosti za III. štvrťrok 2004.

   Predkladá : hlavná kontrolórka mesta.

5. Informácia o vymáhaní nedoplatkoch na mietnych daniach a poplatkoch.

    Predkladá : vedúca finančného odd. MsÚ.

6.    Návrh na udelenie ceny mesta, ceny primátora, čestného občana mesta

     Predkladá : primátor mesta.

7. Informácia o bytovej situácie  v meste a o stave odpredaja mestských bytov

    Predkladá  : vedúci oddelenia podn.činnosti a správy majetku mesta.

8. Informácia o stave poľnohospodárstva v meste Šahy a o plnení úloh na úseku evidovania

     samostatne hospodáriach roľníkov.

    Predkladá : vedúci správneho oddelenian MsÚ.

9.  Organizačné opatrenia.

10.Interpelácia poslancov.

11.Všeobecná diskusia.

12.Záver.                      

 

 

23. riadna schôdza MsZ, dňa 30. novembra 2004 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

    Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

   Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Správa o riešení sťažností doručených na mestský úrad.

   Predkladá : hlavná kontrolórka mesta.

5. Návrh rozpočtu mesta Šahy na rok 2005.

    Predkladá : primátor mesta.

6. Návrh rozvojového programu mesta Šahy na rok 2005.

    Predkladá : vedúci oddelenia výstavby a ŽP.

7. Koncepcia rozvoja školstva mesta Šahy.

     Predkladá : vedúca odd. školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ.

8. Správa o činnosti Spoločného obecného úradu so sídlom v Šahách.

     Predkladá : prednosta MsÚ.

9.  Organizačné opatrenia.

10.Interpelácia poslancov.

11.Všeobecná diskusia.

12. Návrh na uznesenie.

13.Záver.

 

 

24. riadna schôdza MsZ, dňa 15. decembra 2004 o 14.00 hod.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie

    Vykoná : primátor mesta

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

   Predkladá : prednosta MsÚ.

3. Interpelácia poslancov.

4. Správa o výkone matričnej agendy, osvedčovania dokladov a podpisov na Matričnom  

    úrade v Šahách.

    Predkladá : vedúci správneho oddelenia MsÚ.

5. Správa o bezpečnostnej situácii v meste.

    Predkladá : náčelník MsP, riaditeľ odd. PZ SR v Šahách

6. Návrh zmeny VZN o daní z nehnuteľností.

    Predkladá : vedúca finančného odd. MsÚ.

7. Návrh novelizácie VZN o miestnych poplatkoch.

    Predkladá : vedúca finančného odd. MsÚ.

8. Informácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja.

    Predkladá : poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja.

9. Návrh vecného plánu práce MsZ na I. polrok 2005.

   Predkladá : prednosta MsÚ.

10.Organizačné opatrenia.

11.Všeobecná diskusia.

12.Záver.