Participácia

            Od roku 2005 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Nadácia mládeže Slovenska spoločne vyhlasujú grantový program Participácia, zameraný na podporu projektov, ktorých cieľom je vytvoriť priestor pre aktívnu účasť mladých ľudí na verejnom živote a rozhodovacích mechanizmoch. Cieľom programu je vytváranie podmienok pre zvyšovanie participácie mladých ľudí vo veku 14 až 26 rokov na verejnom živote obcí a miest.

            Každý mladý človek má právo na to, aby bol podporovaný jeho osobnostný rozvoj k zodpovednosti, na kompetentného a komunite prospešného jednotlivca. Aktívne občianstvo a participácia na veciach verejných sú základným predpokladom pre rozvoj demokratickej spoločnosti a potenciálnym nositeľom prínosu pre všetky zúčastnené strany. Vytváranie priestoru pre aktívnu účasť mladých ľudí na živote spoločnosti je odpoveďou na mnohé z potrieb zadefinovaných samotnými mladými ľuďmi ale aj organizáciami, ktoré v ich prospech pracujú a predsatvuje prínos pre celú spoločnosť.

            Koordinačný kolektív MsÚ Šahy pod záštitou primátora mesta Šahy pripravuje program podpory participácie mladých ľudí na živote mesta a regiónu v mesiacoch máj až december roku 2006. Cieľom programu je:

            a, vytvoriť podmienky pre aktívny vzťah medzi zastupiteľstvom a zástupcami mládeže na úrovni mesta,

            b, vytvoriť štruktúry, ktoré umožnia mladým ľuďom v meste aktívne sa podieľať na verejnom živote,

            c, vytvoriť aktívne demokratické vzťahy medzi zastupiteľstvom a mladými ľuďmi za účelom riešenia otázok dotýkajúcich sa života mládeže v meste,

            d, zapojiť mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov do aktívneho demokratického občianskeho života v meste.

V rámci prvej etapy programu budú rôzne posedenia, besedy a aktivity mladých so zastupcami koordinačného kolektívu, prostredníctvom ktorých chceme získať nadšencov na túto prácu. Obsahom prípravnej etapy je komplex aktivít, ktorých základným cieľom je zapojenie mladých ľuďí do konzultácii o všetkých témach života mesta, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú života mladých ľudí. Bude to proces vytvárania podmienok, ktoré zabezpečujú efektívnu spoluúčasť mladých ľudí na chode obce a vytvárajú istoty pre ich rozvoj.

            V mesiaci máj koordinačný kolektív požiadá aj o dotáciu na program podpory participácie mladých ľuďí na živote mesta. V žiadosti budú vymedzené rôzne oblasti spolupráce napr.:

- inovatívne riešenie problémov mladých ľudí v meste za ich aktívnej účasti,

- vytvorenie podmienok pre pravidelné rokovanie medzi predstaviteľmi mesta a predstaviteľmi mládeže

- zlepšovanie informovanosti mladých ľudí o veciach verejných,

- realizovanie participatívnych aktivít mladými ľuďmi,

- zmapovanie potrieb mladých ľudí v meste za ich aktívnej účasti,

- vytvorenie segmentu pre deti a mladých ľudí na internetovej web stránke mesta s cieľom   posiľniť ich kompetencie v poskytovaní a prijímaní informácií atď.

            Myslíme si, že formulovanie lokálnej politiky mládeže stimuluje rozvoj mládežnických spolkov a dobrovoľnícku prácu, informovanosť mladých ľudí a poradenské služby a podporuje miestne iniciatívy na podporu aj zamestnanosti. Naša plánovaná lokálna politika mládeže bude mať komplexný charakter a plánujeme neskoršie zahŕňať do programu aj oblasti  sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti, vzdelávania, voľného času a kultúry, bývania, životného prostredia, zdravia a životného štýlu mladých ľudí ale aj mobilitu mládeže.

Srdečne očakávame záujemcov a aktívnych ľudí, ktorí sa domnievajú, že so svojími nápadmi, prácou a aktívnym prístupom môže podporiť našu snahu, prípadne sa zapojiť do práce.

 

 

Informácie: PaedDr. Angelika Révész, mladez@sahy.sk, 741 11 31