Gymnázium Šahy

Adresa: Mládežnícka ul. č. 22, Šahy

Tel: 036/7413235, 7410910

Fax: 036/7413235

Web: www.gymsahy.sk, e-mail: gymsahy@zoznam.sk

Zriaďovateľ školy s právnou subjektivitou: Krajský úrad v Nitre

Rok založenia: 1913

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Zolcerová /do 6. júla 2000: Mgr. Milan Kalina/

Zástupca riad. školy: Miroslav Žirko

  • Počet tried: 12

  • Počet žiakov: 348

  • Počet  zamestnancov: 44

Úspešnosť absolventov gymnázia na prijímacích skúškach bola cca 78 %

Počet členov profesorského zboru je 18, z toho 11 žien. Predseda ZRŠ pri Gymnáziu je RNDr. A. Korcsoková. Počet členov školskej rady pri gymnáziu je 11, predseda: Ing. Agnesa Gubišová.

Škola dosahuje dobré výsledky na predmetových olympiádach z matematiky, fyziky, geografie a cudzích jazykov.

Najvýznamnejšie umiestnenia žiakov za školský rok 1999/2000: Lucia Poliaková /tercia/ – 1. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády, Igor Kruk /2. roč./ – 1. miesto v celoslovenskom kole v matematickej súťaži Matrix, Katarína Korčoková /tercia/ – 1. miesto v celoslovenskom kole v matematickej súťaži Pikofyz, Marek Majoroš /kvarta/ – 2. miesto v krajskom kole Hviezdosla-vovho Kubína v prednese prózy, Veronika Marčeková /tercia/ – laureát Slávik Slovenska.

Cieľom vedenia školy a učiteľského zboru je systematická príprava žiakov na univerzitné a vysokoškolské štúdium a starostlivosť o talentovaných žiakov.

Škola chce aj v budúcnosti pripravovať žiakov na stavebné profesie.

Výsledky:

  • počet žiakov prijatých 8 RG - 32 žiakov 1 trieda

  • počet žiakov prijatých 4 RG - 31 žiakov 1 trieda

  • počet žiakov prijatých na vysoké školy 12 žiakov t.j. 100%

  • V šk.roku 2004/2004 maturujú 2 triedy