Odborné uèilište Odborné uèilište Stredné odborné uèilište po¾nohospodárske Gymnázium s vyuèovacím jazykom maïarským Gymnázium