Základná umelecká škola 

Námestie Bélu Bartóka 1, Šahy

Zriaďovateľ: Mesto Šahy

Rok založenia: 1958

Riaditeľ školy: Ján Rédli

Vyučovacím jazykom školy bez právnej subjektivity je slovenský jazyk. Škola má 2 odbory: hudobný a výtvarný.

Pri ZUŠ v Šahách pracuje 5-členná školská rada, ktorej predsedom je Mgr. Emil Krajčír. Predsedom rady rodičov je Mgr. Peter Hudec.

Riaditeľ školy, ako i všetci pedagógovia, sa snažia okrem primárneho poslania – výchovy mladých hudobníkov – podieľať aj na kultúrnom živote mesta. Organizujú výchovné koncerty pre školy v meste i v jeho okolí, verejné koncerty, koncerty najlepších žiakov. Tradične sa podieľajú na novoročnom koncerte, ktorý sa koná na pôde školy. Pedagógovia sa každoročne predstavujú aj ako interpreti na koncerte učiteľov. Výtvarný odbor usporadúva výstavy v Galérii Ľudovíta Simonyiho a spoluorganizuje medzinárodnú výtvarnú súťaž Pueri Fabri.

Umiestnenie žiakov ZUŠ v Pueri Fabri 2000:

Účasť na svetovej výtvarnej súťaži Dúha 2000 v maďarskom meste Zánka. Bolo vyhodnotených 27 000 prác. Slovensko získalo 22 zlatých medailí – z nich jednu získal Dávid Saróka, žiak výtvarného odboru ZUŠ Šahy.

Okrem finančných problémov škola zápasí i s nedostatkom priestorov. Sú potrebné minimálne aspoň 2 kvalitné učebne pre hudobný odbor a väčšia miestnosť pre odbor výtvarný.

Veríme, že tieto nedostatky sa časom podaria vyriešiť a nič nám nebude brániť vo zvyšovaní úrovne vyučovania, ako aj v dosiahnutí vytýčeného cieľa – získať čestný názov Základná umelecká škola Bélu Bartóka pri príležitosti 45. výročia vzniku školy.

V roku 2004 škola oslávi 45. výročie svojho založenia. Súčasťou výchovy je aj komorná a súborová hra ako ideálny prostriedok aktívneho muzicírovania.