Cirkevná základná škola Cirkevná základná škola Základná škola s vyuèovacím jazykom maïarským II. základná škola Základná škola Janka Krá¾a