Základná škola Janka Kráľa (s právnou subjektivitou)

Adresa: Mládežnícka ul. 24, Šahy

Tel: 036-7410620

Riaditeľ školy: Mgr. Milan Kalina

Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Oľga Löfflerová

 • Počet tried: 17

 • Počet žiakov: 360

 • Počet zamestnancov: 41

Do roku 1991 bola v Šahách jedna ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským,     k septembru 1991 sa rozdelila na dve plnoorganizované ZŠ: na I. ZŠ na Mládežníckej ulici a na II. ZŠ na Ulici E. B. Lukáča.

Od roku 1996 nesie škola čestný názov Základná škola Janka Kráľa, ktorý jej bol udelený Ministerstvom školstva SR pri príležitosti organizovania 1. ročníka celoslovenskej recitačnej súťaže Kráľove Šahy.

Pedagogický zbor má 29 členov vrátane katolíckeho a evanjelického kňaza,    z toho je 21 žien.

V júni 2005 mala škola 362 žiakov v 17 triedach. V 9. ročníku končilo 42 žiakov, z nich 12 bolo prijatých na stredné školy bez prijímacích pohovorov. Päť žiakov úspešne zvládlo talentové skúšky a boli úspešní aj na prijímacích pohovoroch. Do stredných škôl s maturitou postúpilo 21 žiakov /z toho 8 na gymnáziá/, do 4-ročných SOU 2 žiaci a do 3-ročných SOU 21 žiakov.

Predsedom rady školy je Mgr. Mária Plevová, predsedom rodičovského združenia Ing. Peter Polák.

Výsledky:

 • ZŠ J.Kráľa každoročne dosahuje dobré výsledky v predmetových olympiádach a športových súťažiach v rámci okresu i kraja

 • Škola organizuje KRÁĽOVE ŠAHY -celoslovenskú recitačnú súťaž.

 1. Účasť na predmetových olympiádach
 • Úspešní žiaci zo školského kola reprezentovali školu na úrovni okresu..

 • Pytagoriáda – žiak 3.A triedy Židuliak a žiak 4.A triedy D. Záchenský bol tiež    úspešným   riešiteľom. Pripravovali Mgr D. Horváthová, B.c. E. Antolová.

 • Na okresnom kole BiO nás reprezentovali v kategórii C dve žiačky deviateho ročníka

 • D. Régiová, obsadila 4. miesto a K. Šugárová 5. miesto.  Pripravovala Mgr. Daniela Kalinová

 • Geografická olympiáda kategória E, úspešný riešiteľ žiak siedmeho ročníka M. Kanta 

 • 6. miesto a D. Régiová – 3. miesto, pripravovala Mgr. Ivanczuková

 • V okresnom kole ZUČ obsadila v tretej kategórii – prednes poézie K. Šugárová 3. miesto.

 • Pripravovala Mgr. M. Kubizniaková. Žiak V. Pokorný v prednese prózy v prvej kategórii obsadil 2. miesto. Pripravoval Mgr. K. Kondel.

 • Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1 B žiak B. Pobežka sa umiestnil na štvrtom mieste. Pripravovala Mgr. E. Hanusková.

 • Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2005 malo z našej školy v I. kategórii jedno  zastúpenie. Žiak 2.A triedy S. Máťáš sa umiestnil na druhom mieste.

 

 1. Účasť a umiestnenia na rôznych súťažiach
 •   ZUČ – obvodné kolo:

  • 1. kategória A. Škriniar v prednese poézie 3. miesto 

  • 2. kategória V. Poláková v prednese poézie 1. miesto

   • A V. Szabóová 2. miesto                                                                

  • 3. kategória v prednese poézie K. Šugárová  - 2. miesto

  • Prednes prózy:

   • 1. kategória – V. Pokorný 1. miesto

   • 2. kategória – M. Mazúchová 3. miesto 

 • Víťazom obvodného kola literárnej súťaže Poznávaj krásu a múdrosť literatúry z účasti družstiev zo ZŠ – Šahy, Demandice, Plášťovce, H. Moravce, ktorého organizátorom bola naša škola sa stali žiaci ZŠ Janka Kráľa

 • Na obvodnom kole diktátovej olympiády M. Kanta sa umiestnil na druhom mieste.

 • Oblastné kolo biblickej olympiády – 8. miesto. Školu reprezentovali D. Vízyová a S. Kašíková.

 • V tomto školskom roku žiaci školy prispievali aj do regionálnych novín Hontianske listy.  Básňami prispela J. Kováčová, a článkom na tému Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu K. Šugárová a A. Jaďuď.

 • Veľmi aktívni sú žiaci školy v zapájaní sa do výtvarných súťaží.

 • Medzinárodná súťaž k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v St. Peterburgu, výsledky dodnes nepoznáme. Súťaž Pueri Fabri – bolo zaslaných viac prác našich žiakov. V I. kategórii žiak D. Záchensky obsadil druhé miesto.

 • Medzi regionálna súťaž v rámci družobných stykov medzi mestami Šahy – Vác na tému  ako si predstavujem hlavnú ulicu nášho mesta.

 • V rámci okresu sme sa zapojili do súťaže Vesmír očami detí.

 • Súťaž o najkrajší plagát a výrobok podmieňujúci aktivizáciu separovaného zberu. Štyri plagáty a jeden výrobok krúžku Slnečnica získali ocenenie od primátora mesta.

 • V súťaži maľba na asfalt pri príležitosti MDD získali žiaci I. ročníka 1. a 3. miesto Šaliansky Maťko – obvodné kolo V. Pokorný 3. miesto, P, Zolcer 1. miesto a K. Šelingerová 4.miesto. Na okresnom kole nás reprezentoval P. Zolcer, významnejšie umiestnenie však  nezískal.

 • V obvodnom kole ZUČ žiačka 4. ročníka L. Fritzová obsadila 2. miesto.

 

 1. Účasť a umiestnenia na športových súťažiach
 • Chlapci školy nás reprezentovali na súťažiach v basketbale, hádzanej a ľahkej atletike. Dosiahli tieto výsledky: Majstrovstvá okresu v basketbale 2. miesto, v hádzanej 3. miesto, celkovo družstvo chlapcov 3. miesto.

 • V obvodnom kole vo vybíjanej žiakov obsadilo družstvo školy 4. miesto. Víťazom sa stalo družstvo ZŠ Balog nad Ipľom.

 • Obvodné kolo vo volejbale žiačok

 • Basketbal obvodné kolo 1. miesto – chlapci.

 • Zapojenie do futbalovej ligy organizovanej firmou Coca – Cola, za čo získali futbalovú loptu a osobný darček pre každého člena družstva.

   

 1. Iné aktivity
 • Žiaci 2.A triedy pod vedením p. uč. Kondela nacvičili kultúrny program pod názvom Lúčne hry s ktorým vystúpili pre žiakov MŠ v Šahách na Dni matiek.

 • V rámci Dňa otvorených dverí bol pripravený program a darčeky pre žiakov MŠ – organizátor p.uč. Makraiová.

 • Žiaci 4.A triedy sa reprezentovali pestrým programom v šahanských materských školách. Pripravila p. uč. Antolová.

 • Učitelia I. stupňa v spolupráci s rodičmi zorganizovali maškarný ples spojený s vyhodnotením a odmenením masiek.

 • Žiaci I. stupňa sa zúčastnili divadelného predstavenia vo Zvolene a divadelného predstavenia Aladinova čarovná lampa v Šahách, kde vstupné bolo hradené z prostriedkov ZRŠ.

 • Žiaci 2.B a 4.A triedy sa v rámci Medzinárodného dňa múzeí zúčastnili v Okresnom múzeu v Leviciach prehliadky múzea a kultúrneho programu, ktorý bol k tomuto dňu pripravený.

 • Žiaci tretieho ročníka boli na výlete v Topoľčiankach. Múzeum hračiek v Modrom Kameni si prezreli žiaci 2.A a 1.B triedy.

 • Žiaci 3. ročníka absolvovali plavecký výcvik v Hokovciach.

 • V rámci programu Školy pre budúcnosť – Orange vypracovala projekt „21 pátračov objavuje svet“ p. uč. Jamborová. Projekt bol úspešný čím na jeho zrealizovanie škola získala finančné prostriedky v celkovej výške 30 000,- Sk.

 • V rámci hlavných prázdnin organizuje p. uč. Kondel letný tábor pre žiakov školy v Škole prírody Čifáre – Pata.

 • Každoročne sa žiaci školy zapájajú do celoslovenskej akcie organizovanej Ligou proti rakovine, „Dňa narcisov“. Na je účet bola zaslaná suma 5 200,- Sk.

 • Kladne treba hodnotiť aktivity našich žiakov ako aj vyučujúcich p. uč. Kubizniakovú, Hanuskovú, ktoré prispievali článkami do regionálnych novín.

 • Uskutočnila sa beseda s gynekológom MUDr. Gašparíkom. Pre žiakov 8. ročníka a ich rodičov boli zrealizované dve besedy na tému „Kam po skončení ZŠ“. Veľmi podrobné informácie podali pracovníčky OU PSVaR ako i vedúca ÚP v Šahách p. Szolmosiová.

 • Žiaci 5.A triedy nacvičili pod vedením p. uč. E. Pásztorovej a Kalinovej  rozprávkovú hru Snehulienka a sedem trpaslíkov

 • Spojením programu 2.A triedy a 5.A triedy vzniklo kultúrne pásmo prezentované žiakom šahanských ZŠ a rodičom.

 • V prevencii drogových závislostí boli uskutočnené tieto akcie:

 • Návšteva divadelného predstavenia s danou tematikou

 • Vypracovanie posterov o škodlivosti fajčenia a drog

 • Výtvarné práce so zameraním na zdravý spôsob života

 • V snahe zachovať vo vedomí žiakov úctu k ľudovým tradíciám zorganizovala p. uč. Škriečková „Vynášanie Moreny“.

 • Detský čin roka – Janka Kováčová.

 • Beseda na tému rasizmus a xenofóbia – organizovala p. uč. Hanusková.

 • 5.ročník – plavecký kurz v Štúrove.

 • Žiačka školy K. Šugárová v súťaži organizovanej okresnými novinami Pohronie obsadila 2. miesto a cenu šefredaktorky.

 • V rámci spolupráce školy a rodiny sa uskutočnil ples rodičov a zamestnancov školy.

 • V priebehu školského roka sa všetci žiaci zúčastnili návštevy mestskej knižnice.

 • V rámci spolupráce s Povodím Hrona sa žiaci školy zúčastnili akcie „Deň vody“.

 • V rámci environmentálnej výchovy prebiehal aj tento školský rok zber papiera pod vedením      p. uč. Kalinovej. Bolo nazbieraných 4 6393 kg papiera a päť najaktívnejších žiakov bolo na konci    šk. r. odmenených vecnými cenami.

 • Bohatá kvetinová výzdoba a pestré nástenky svedčia o aktívnej činnosti učiteľov a žiakov školy. V tomto smere treba zvlášť pochváliť prácu výtvarného krúžku pod vedením p. uč. Jamborovej, krúžku Slnečnica, ktorý svojimi prácami nás reprezentoval v rámci mesta a aktívne spolupracuje s mestskou knižnicou. Krúžok vedú p. uč. Plevová, Antolová, Kalinová.

 • Vychovávateľky ŠKD pripravili a zorganizovali programy pre žiakov a rodičov pri príležitosti Mikuláša a Dňa matiek.

 • Tak ako každoročne i teraz sa uskutočnili koncoročné výlety žiakov školy.