Ipeľský euroregión

Adresa: Hlavné nám. č. 1, Šahy; tel.: 036/7413523

Štatutárni zástupcovia:

 • Béla Hrubík  – predseda

 • JUDr. Gejza Nagy – podpredseda

 • József Wollent – tajomník

Záujmové združenie právnických osôb, Ipeľský euroregión, bolo založené 6. aug. 1999 z iniciatívy 6 samospráv a 6 mimovládnych organizácií. Je nezávislým neziskovým združením bez väzieb na akúkoľvek politickú stranu alebo politické hnutie. Charakteristickým rysom jeho existencie je ekonomická nezávislosť od akýchkoľvek hospodárskych subjektov.

Pôsobnosť združenia: Šahy a okolie, Želiezovce a okolie, Levice a okolie, časť územia okresu Nové Zámky /obce pri rieke Ipeľ/, západná časť okresu Rimavská Sobota, ďalej okresy Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš a Banská Štiavnica /s celkovým počtom 232 obcí a 209 949 obyvateľov/. Združenie má 68 členov, a to 59 obcí a miest, 8 mimovládnych organizácií a 1 podnikateľský subjekt.

Správne orgány: valné zhromaždenie, predsedníctvo a dozorná rada.

Ciele Ipeľského euroregiónu:

 • Vytvorenie takej územno-štatistickej jednotky na území Slovenskej republiky, ktorá bude evidovaná podľa odporúčaní madridskej rámcovej dohody z r. 1980 so združením európskych pohraničných regiónov so sídlom v Gronau (SRN).

 • Realizácia trvalo udržateľného rozvoja zo spoločenského, hospodárskeho, prírodného a kultúrneho hľadiska na uvedenom území.

 • Príprava na procesy európskej integrácie a následná účasť na nej.

Priority Ipeľského euroregiónu:

 • príprava regiónu na integračné procesy v Európe

 • rozširovanie hospodárskych a kultúrnych vzťahov v regióne

 • zosúladenie rozvojových programov v hospodárstve

 • rozvíjanie vnútorných a vonkajších regionálnych vzťahov v doprave

 • premena regiónu na oblasť príťažlivú pre podnikateľské investície

 • budovanie kontaktov medzi vzdelávacími, kultúrnymi a inovačnými inštitúciami

 • iniciácia a podpora ekologických programov na ochranu životného prostredia

 • napomáhanie poznávania a pochopenia vzájomne odlišných kultúr a prehlbovanie priateľstva medzi národmi

 • vytváranie harmonicky sa rozvíjajúceho, občanom blahobyt poskytujúceho regiónu

ďalej>>