Klub žien pri Mestskej knižnici

Adresa: Hlavné nám. 23, Šahy; tel. 036/7412006

Štatutárny zástupca: Ing. Agneša Tureková

Členovia výboru: Marta Solmošiová, Júlia Bellušová, Eva Gálová,

Magdaléna Majorošová, MUDr. Mária Bertová, Mgr. Mária Plevová

Počet členov: 47

Klub žien bol založený 25. 9. 1997. Hlavné zamerania činnosti: vzdelávacie programy pre ženy, programy zamerané na rozvoj zručnosti, úsilie o zachovanie