Pečať mesta Šahy – Sigillum oppidi Saag

Adresa: Hlavné námestie č. 1, Šahy; tel. 036-7412424

Zakladateľ: MUDr. Peter Hunčík

Štatutárny zástupca: PaedDr. Angelika Révész

Správna rada: Ing. Ján Lőwy – predseda, RNDr. Pavel Makovínyi, Katarína Bystrá, Ivetka Tonhaiserová, Adrienn Kutaková, Ing. Ladislav Zólyomi, Judita Kötelesová,  

Dozorná rada: MVDr. Štefan Márton – predseda, Ing. Spanyárová Eva, Mgr. Milan Kalina

Neinvestičný fond bol založený 13. októbra 1999 za účelom:

  • finančného podporovania opráv, resp. obnovy budov v Šahách, ktoré majú hodnotu kultúrnej pamiatky

  • finančnej podpory najúspešnejších končiacich študentov gymnázií v Šahách

  • duchovného rozvoja mesta Šahy

  • financovanie i takých aktivít, ktoré budú slúžiť rozvoju kultúry menšín

 

Informácie: www.sigillum.sk